Göteborg stad

Göteborg stad

20 AV1-er hjelper Göteborg stad løse utfordringene med alvorlig skolefravær

Efter en förfrågan om hur man kunde lösa skolgången för en elev som på grund av sjukdom inte kunde tillgodogöra sig sin undervisning, bestämde sig Göteborgs stad för att hyra 12 AV1 till ett pilotprojekt med 12 skolor. Piloten varade i 5 månader och därefter bestämde sig förvaltningen för att köpa loss skolrobotarna. Idag äger Göteborgs Stad 20 AV1 som har erbjudits som stöd till över 60 elever.

70% av studentene som har blitt tilbudt AV1 så langt har hatt vellykket bruk.

"We started to get experience and document all the challenges and what worked and didn’t work. But 5 years down the line we’ve had AV1 out in 150 different children have received one of our AV1s. So we have a huge bank of experience and resources so we can help new schools when they start using AV1."

Dominic has kindly offered to share his presentation materials and resources with other municipalities and schools looking to use AV1. Contact us and we can share the material.

Dominic Summerton arbetar som verksamhetsutvecklare på Göteborg Stads grundskoleförvaltning. Han förklarar att förvaltningen i samband med inköpet bestämde sig för att ta fram en tjänstebeskrivning kallad “Robot som stöd” som rektorer tar del av när AV1 efterfrågas.

Vi gör en tilldelning av roboten i vår arbetsgrupp som består av verksamhetsutvecklare och övergripande specialpedagoger. Vi ser över om skolorna uppnår förvaltningens krav på att de har rätt grundförutsättningar för att lyckas med en AV1, samt hur pass akut deras behov är. Vi försöker alltid prioritera barn som är sjuka, men vi har även ett flertal elever som har problematisk skolfrånvaro, berättar Dominic.

Dominic påpekar också att de under nuvarande läsår har tagit med elevhälsan i arbetet med urval och uppföljning av skolrobotarnas användning.

I urvalsprocessen stämmer vi alltid av med varandra innan en AV1 tilldelas en skola, för att vara säkra på att de elever som är i störst behov prioriteras

Innan roboten används

Dominic förklarar vidare att när en skola tilldelas AV1 bokar förvaltningen in en utbildningstid där fler av skolans roller representeras. Information skickas ut till skolan och lärarna får möjlighet att testa AV1 innan eleven börjar använda skolverktyget.
En enkätundersökning i kommunen visar att både lärare, rektorer, vårdnadshavare och elever varit positiva till AV1 och nyfikna på att prova skolverktyget. På frågan om hur den generella inställningen till AV1 upplevdes på skolan svarar en rektor:

100% nyfiken och villig att testa verktyget, både lärare och vårdnadshavare.

Uppföljning och utvärdering av tjänsten

Efter att skolan fått bekanta sig med AV1 förklarar Dominic att förvaltningen följer upp användningen och ser om det finns behov för ytterligare stöd. Uppföljningen sker via personlig kontakt och genom ett formulär som samlar in skolans erfarenheter. Ett viktigt underlag som enligt Dominic tas vidare till förvaltningens utbildningsmaterial och framtida arbete.

Från skolornas perspektiv är många av de som hittills använt AV1 positiva till samarbetet mellan förvaltningen och skolan. På frågan vad AV1 medfört för värde för skola och elev svarar en lärare i kommunen:

Som studier ni har presenterat så är det enklare att få en elev som inte vill vara hemma att följa undervisningen och detta har vi också erfarit på ganska kort tid. Men även den lärdomen är en vinst och framför allt så är det ett otroligt viktigt och värdefullt verktyg att få chansen att prova. Om det funkar så är det en otroligt stor vinst och om det inte funkar, så får man lämna tillbaka den och låta den komma någon annan elev tillgodo.

AV1 har även haft positiva effekter hos de elever som använt hjälpmedlet. Dominic berättar att över 70 % av de elever som hittills erbjudits AV1 haft en framgångsrik användning. De övriga 30 % har aldrig kommit igång med skolverktyget, haft lite användning eller känt sig obekväma.

I de svar som kom in från enkätundersökningen vittnar också vårdnadshavare om att AV1 varit till hjälp för deras barn.

Råd och lärdomar

Dominic påpekar att de under resans gång har utvecklat sin tjänst och hur den erbjuds till, och används av, Göteborgs skolor. Något han gärna delar med andra kommuner.

Någonting vi upptäckte när vi först lanserade tjänsten var att den inte får vila på bara en person för då blir den sårbar. Vi har också blivit bättre på att hitta de skolor där vi vet att det kommer fungera, så att eleven får rätt hjälp. Vi ser positivt på att skolorna bör uppfylla vissa baskrav, som att de till exempel bör vara mogna för ny teknik, och genom dialog kommer vi oftast fram till ett bra beslut.

Avslutningsvis ser Dominic positivt på ett samarbete mellan förvaltning och skola och tror på att en organisation för förvaltning står för inköp och hantering av en AV1.

Jag ser delvis att det avlastar verksamheten, både ekonomiskt och med personalresurser. Jag tror även att vi bör ha en proaktiv syn på skolfrånvaroproblematiken och sjukdom så att vi snabbt kan sätta in resurser och på så sätt minska den undervisningstid som eleven riskerar att missa.
Start reisen mot økt skolenærvær i dag

Spør oss om AV1 for din kommune eller skole

Kontakt rådgiver
__wf_reserved_arv