Sju sätt som Komp förbättrar äldre människors liv på

Resultat från oberoende forskning

Smarttelefoner och surfplattor passar inte alla.

Många äldre människor har inga problem med att använda surfplattor och smarttelefoner och gillar att hänga med i tekniska trender. Även om huvuddelen av befolkningen under 65 år använder internet dagligen (och många undrar hur de kan minska tiden de spenderar på internet), visar siffror från Statistics Norway att 56 % av människor över 75 år varken har genomfört ett röst- eller videosamtal via internet under de senaste tre månaderna (Statistics Norway, 2021).

Trots att många äldre människor har en positiv inställning till teknik, stöter många på hinder när de interagerar med den (Vaportzis, 2017, Geriatrisk sykepleie, 2018). För många seniorer kan detta uppstå på grund av minskad fysisk (till exempel på grund av minskad muskelstyrka) eller kognitiv funktion (till exempel på grund av subjektiv kognitiv försämring) (Culén & Bratteteig, 2013).


Typiska funktioner som äldre människor har problem med är:

 • för många funktioner (Mitzner et al., 2010),
 • dataskydd och -säkerhet (Mitzner m.fl., 2010),
 • textstorlek och/eller skärm- och färgkontraster (Sobral & Sobral, 2021)
 • pekskärmar (Culén & Bratteteig, 2013).

Dessa typer av utmaningar innebär att vissa äldre människor aldrig lär sig använda surfplattor. Till exempel visar en studie hur äldre människor som är äldre än 70 år efter en fyra månader lång kurs i hur man använder surfplattor fortfarande inte kunde utföra specifika uppgifter (Alvseike & Brønnick, 2012). Och för äldre människor som inte är bekanta med enheter som surfplattor, är deras användning av dem beroende av att familj eller vårdgivare är på plats för att vägleda dem (Geriatrisk sykepleie, 2018).

Lätt att använda

När vi skapade Komp, baserade vi utvecklingsarbetet på mycket av denna forskning. Komp eliminerar behovet av teknisk hjälp från familj eller vårdgivare och undviker onödiga och komplicerade funktioner. Komp-skärmen har bara en knapp och inga menyer, felmeddelanden, användarnamn eller lösenord. Det betyder att vem som helst kan ta emot videosamtal, meddelanden och bilder, oavsett deras tidigare tekniska kunskaper eller färdigheter. Komps nyckelfunktioner utvecklades på grundval av feedback från äldre människor och familjemedlemmar som deltog i pilottesterna (No Isolation, 2018):

 • Komp har varken pekskärm, användarnamn, lösenord, invecklade menyer eller felmeddelanden som måste hanteras.
 • Komp har en stor skärm, bra kontrast och klart ljud.
 • Komp kan anslutas till wifi eller internet via inbyggd 4G

Forskning visar att Komp...

 1. Kan skapa en digital familjenärvaro och förhindra ensamhet
  Komp kan ”fungera förebyggande mot social isolering och ensamhet hos äldre människor genom att göra det möjligt för dem att känna närmare kontakt och större närhet, och på detta sätt uppleva en berikande social funktion” (Berg & Myren, 2021).

 2. Är lättare att använda än smarttelefoner och surfplattor
  Intervjuer med 21 äldre Komp-användare visar att ”alla tycker att Komp är väldigt lätt att använda (Oppedal, Askheim & Haldar, 2019: 8). En annan studie stöder detta; en majoritet av de äldre Komp-användarna ”var mycket nöjda med Komp” och sa att den var ”lätt att använda” (Berg & Myren, 2021: 5). Jämfört med smarttelefoner eller surfplattor är Komps stora skärm och enda knapp lämpliga för äldre personer med nedsatt syn (Badawy et al., 2022: 9).

 3. Förbättrar äldre människors livskvalitet
  Forskning visar att Komp ”till stor del [upplevdes] som positiv och något som förbättrade livskvaliteten” (Oppedal, Askheim & Haldar, 2019: 9).

 4. Förbättrar äldre människors känsla av att vara inkluderade
  I synnerhet framhäver äldre Komp-användare ”känslan av att vara ‘där’ på platser eller i samband med situationer där användarna annars inte hade haft möjlighet att inkluderas” som något positivt (Oppedal, Askheim & Haldar, 2019: 8; Badawy et al., 2022: 8).

 5. Gör att äldre människor känner sig säkrare
  Vissa äldre människor är oroliga för sin hälsa. I dessa fall kan familjen ringa upp och se den äldre personen via ett videosamtal. För andra äldre människor kan det faktum att deras familj kan se när Komp är på och av vara nog för att de ska känna sig trygga. Möjligheten att hålla ett öga på den äldre personen via Komp “upplevdes som omtänksamhet” av den äldre personen (Berg & Myren, 2021: 8).

 6. Förbättrar kontakten mellan den äldre personen och anhöriga/vårdpersonal
  Komp-användare ”kände att de hade närmare kontakt med sin familj genom Komp. Uppfattningen av att ha närmare kontakt med familjen var kopplad till det faktum att de kunde följa utvecklingen hos barnbarn eller barnbarnsbarn på ett sätt som de inte tidigare hade kunnat. De påpekade att de fick en inblick i familjens vardag, i stunden – utan att vara fysiskt närvarande” (Berg & Myren, 2021: 6: Badawy et al., 2022).

 7. Hjälper äldre att bo hemma längre
  Forskning visar att Komp skapar närmare familjekontakt, aktiverar en bredare del av nätverket, skapar njutbara stunder mellan vårdpersonal och mottagare, skapar en trygghetskänsla för äldre människor som bor hemma och förbättrar deras livskvalitet. Forskning visar dock att en del av skillnaderna mellan dem som flyttar till institutioner och äldre människor som bor i sitt eget hem längre är brist på social kontakt och ensamhet, liksom osäkerhet och ångest. Fall och kognitiv försämring är också viktiga skäl till varför äldre människor flyttar till institutioner (Munkejord et al., 2018; NOU, 2011).