Komp bidrar till ökad social kontakt och tillfredsställelse

Det finns över 340 Komp på 19 äldreboenden i Oslo kommun. De boende har varit på julfirande, konfirmationer och de har bestigit fjälltoppar. De känner att de har varit med även om de har suttit här på Bjølsenhjemmet, säger Andreassen.

Forsknings- och innovationsprojektet «Enkel og trygg pårørendekontakt» var en respons på pandemin för att bidra till att de boende på sjukhem kunde upprätthålla social kontakt.


Projektet har varit ett samarbete mellan No Isolation, sykehjemsetaten i Oslo kommun, och högskolan OsloMet. Med stöd från Forskningsrådet, Cancerföreningen och Trond Mohn Stiftelsen, testades 340 Komp-enheter på 19 kommunala sjukhem i Oslo mellan augusti 2020 och hela 2021.


Rapporten berättar om några överordnade forskningsresultat från projektet «Enkel og trygg pårørendekontakt». Forskningsfrågorna som besvaras är följande:


  • Bidrog Komp till att upprätthålla social kontakt för användarna?

  • Vilket är sammanhanget mellan implementeringen och effekterna av Komp?

Rapporten baserar sig på en kombination av data från en undersökning med frågor och från forskningsintervjuer med anställda på sjukhemmen.


Undersökningen besvarades av både boende och anställda på sjukhemmen, samt av anhöriga.

Samlat visar analysen:


  • att regelbundet användande av Komp bidrar till ökad social kontakt (mellan både boende och anhöriga, och boende och anställda), och ökad tillfredsställelse med den sociala kontakten.

  • att användandet av Komp inte sker på bekostnad av telefonisk eller fysisk kontakt.

  • att Komp även kan fungera bra för boende med allvarlig grad av demens

  • att Komp kan fungera bra även efter mindre bra implementeringsförlopp

  • att anställda anser Komp som lika lätt, eller lättare/mindre arbetskrävande än surfplattor och liknande.

Dessutom visar analysen några viktiga utmaningar med implementeringen av Komp och några viktiga åtgärder man kan vidta för att öka chansen för att användandet av Komp skall fungera bra:


  • Kunskapsbaserad fördelning av Komp. Komp bör inte ges ut till boende som kommer att uppleva den som för enkel.

  • Komp måste användas regelbundet (minst en gång i veckan), och förutsätter att de anhöriga använder den.

  • Tillräckligt med information om Komp, fördelningskriterier och möjligheter måste delas med de anhöriga och anställda.

Läs hela rapporten här (NO).


(*) Sykehjemsetaten är en kommunal myndighet som är ansvarig för att ge människor i behov av vård, rehabilitering och vård dygnet runt bäst möjliga erbjudande inom överenskomna politiska, ekonomiska och administrativa ramar i Oslo kommun.