“Vi ville skapa en så normal skolsituation som möjligt, när det inte är normalt”

Malin Rimmö arbetar som rektor på Hansåkerskolan i Ragunda kommun. En förhållandevis liten skolenhet med ca 180 elever. Första gången Malin läste om AV1 var i tidningen barn- och cancer. “Jag såg framför mig att det här kan ju vara lösningen på många utmaningar som vi kan möta i skolan när vi har frånvarande elever”.

Efter att ha läst om AV1 tog Malin kontakt med sin huvudman och förklarade vilket behov skolan hade och hur skolroboten kunde vara en lösning. Huvudmannen nappade på idén och köpte in tre robotar till kommunen.

Vi valde att ta in AV1 eftersom vi ville skapa en så normal skolsituation som möjligt när det inte är normalt, t.ex. vid sjukdom eller problematisk skolfrånvaro, säger Malin.

Inköpet sågs som en besparingsåtgärd, då skolan i vanliga fall hade löst situationen genom hemundervisning. Eleven hade då fått jobba med uppgifter hemma, både på egen hand och med hjälp av en lärare. En lösning som tidigare testats, men som inte varit optimal.

Det är dyrt att ha dubbla lärare, sen är det också tveksamt rent arbetsmässigt att ha undervisning i hemmet. Med AV1 har vi undvikit dubbla planeringar och hembesök. En annan fördel med ett sånt här verktyg är dessutom att klassrumsmiljön blir ganska naturlig för eleven. Det är ju faktiskt skolans jobb att skapa en bra skolnärvaro, på olika sätt, säger Malin.

Erfarenheter och utmaningar med AV1

Erfarenheten av AV1 på Hansåkerskolan har enligt Malin varit positiv, både från elever, vårdnadshavare och klasskamrater, och många har varit förvånande över att tekniken finns. Hon beskriver hur eleverna nyfiket ställer frågor när roboten dykt upp i klassrummet och att de som i regel nöjer sig när de får svar på att den frånvarande eleven inte kan delta fysiskt, utan är på plats via sin robot.


Även om Malin ser övervägande fördelar med skolverktyget, poängterar hon att det finns en del utmaningar som skolan bör känna till. Den största utmaningen rör sig enligt henne om stabilt och bra internet, speciellt hos skolor som ligger i en glesbygdskommun, som Hansåkerskolan gör.

AV1 levereras med inbyggd 4G, men det räcker inte alltid till långa lektioner. Så ett bra internet är viktigt att ha på plats i skolan och det är inte alla som har tillgång till det, säger Malin.

I tillägg till stabilt internet anser Malin att skolan och lärarna bör vara beredda på att göra en extra planering på hur undervisningen ska gå till när man har en AV1 på plats i klassrummet. Hon poängterar att det inte krävs dubbel planering på samma sätt som vid hemundervisning, men att det kan vara bra att till exempel länka en film till AV1-användaren på förhand, om detta är någonting som kommer visas under lektionen. Förberedelser som detta gör att eleven i fråga får möjlighet att ta del av samma innehåll som de andra eleverna som befinner sig i klassrummet.

Skolroboten skapar samhörighet

Den största vinsten med AV1 är enligt Malin att eleven som är frånvarande kan följa lektionerna i realtid och ta del av kringpratet i klassrummet.


Det jag kan se med AV1 som verkligen har hjälpt oss, är att den skapar en samhörighet till skolan, eleven är inte här men kan ändå följa med på lektionerna, de får vara en del av klassen, det blir inga dubbla spår och det känns otroligt viktig för mig som rektor att skapa den förutsättningen till mina frånvarande elever, berättar Malin.

Avslutningsvis känner sig Malin nöjd med att ha AV1 på sin skolenhet, även om hon hoppas på att inte behöva använda den med omtanke för elevens anledning till skolfrånvaron. Hon poängterar dock hur skönt det är att veta att nästa gång skolan hamnar i en situation där en elev kommer bli frånvarande, kan de starta upp en insats direkt. En insats som minimerar frånvaron och tappet av kunskap, som annars riskerar att uppstå.

På frågan vad Malin vill säga till andra skolor som funderar på att införskaffa AV1 blir svaret:

Bara kör! Det finns absolut inget att förlora, bara att vinna.

Malins tips till andra skolor:

  • Ha tillgång till stabilt internet

  • Ha en tydlig dialog med vårdnadshavare och elev om vad AV1 är och vad den kan göra. Så att de förstår att det är ett hjälpmedel, att det är en brygga tillbaka till klassrummet, att det finns vissa skillnader mot att vara i klassrummet fysiskt.

  • Informera lärare på skolan om hur AV1 fungerar. Det kan vara bra att vara öppna med att “vi lär oss under tiden”, det brukar de flesta vara med på

  • Välj gärna ut en person i skolan som är extra ansvarig över skolroboten och eleven som använder den. En person som AV1-användaren kan vända sig till om det inte fungerar som det ska