Umeås stöd till frånvarande elever

Efter att ha jobbat med problematisk skolfrånvaro i många år, upplevde Umeå kommun ett ökat tryck under coronapandemin och såg behov av fler insatser för att hjälpa frånvarande elever med sin skolgång. De ansökte då om anslag till innovativa projekt kopplade till digitalisering och blev beviljade medel till att finansiera en AV1-satsning. Under hösten 2021 köpte de fem skolrobotar och idag förvaltar de totalt 10 AV1.

Sofia Andersson arbetar som utvecklingsledare i Umeå kommun. Tillsammans med IT pedagog Rickard Erlingsson, samordnare skolfrånvaro Robert Larsson och Karin Arnqvist utgör de det team som administrerar AV1 i kommunen.


De förklarar att alla rektorer fick möjlighet att göra en intresseansökan om att låna en AV1 direkt när projektet kom igång, så att robotarna snabbt kunde skickas ut till skolorna när finansieringen väl var på plats.


Vi lyckades få ut alla fem robotar innan skolstart under hösten 2021 och var igång redan första skolveckan. På samma sätt lyckades vi med de fem nya skolrobotarna som vi införskaffade ett halvår senare. Vi gick ut med information i november och alla var igång efter nyår, säger Sofia.

Viktiga lärdomar efter första terminen

I den första fasen riktade Umeå främst in sig på att hjälpa elever med långvarig skolfrånvaro. Teamet insåg snabbt att de startat användningen i ett krävande område, vilket ledde till en del frustrationer när de senare skulle rapportera projektets resultat efter den första terminen. De tänkte nämligen att skolnärvaro skulle vara den huvudsakliga utvärderingsparametern, då det generellt är en framgångsfaktor att eleven faktiskt befinner sig i skolan. Men teamet har fått tänka om.

Vi har insett att vi måste tänka bredare än så. Det var inte så många elever som hade kommit tillbaka till skolan, men vi såg vinster i att många hade deltagit i undervisningen på ett sätt som de inte skulle ha gjort annars. Vi har fått elever tillbaka i undervisning, som har uppnått mål och fått betyg. Det är ju jätteroligt och ett fantastiskt resultat, konkluderar både Sofia och Rickard.

Sofia berättar att det också var ett par elever som hade frånvaro på grund av somatiska sjukdomar och att AV1 varit väldigt framgångsrik för dem.

I våras gjorde AV1-teamet en ny utvärdering som pekar på många lärdomar.


Vi har insett att vi måste ta några steg tillbaka när vi tänker på vad som utgör en framgång. Deltagande i undervisning är en viktig faktor men det är också viktigt att bibehålla eller skapa en god relation till någon på skolan, till en pedagog eller i bästa fall med klassen. Att man uppnått mål är också en framgångsfaktor eller att eleven känt glädje runt undervisningen, säger Sofia.

AV1 som tidig insats och fokus för framtiden

Teamet fokuserar nu på att försöka lära sig när de ska sätta in AV1. Rickard berättar att AV1 behöver komma in i ett tidigt skede och att teamet har arbetat med att tydliggöra ansökningsprocesserna för skolorna, så att de bättre träffar med skolroboten som insats.


Det är viktigt att se insatsen med en AV1-robot i ett större perspektiv. Vad har vi gjort tidigare för den här eleven? Kan vi jobba med andra insatser eller anpassningar innan vi sätter in AV1? Hade man kunnat anpassa i klassrummet istället? Frågor som detta är viktigt att vi ställer oss, säger Sofia.


AV1-teamet testar nu i större omfattning AV1 till elever som är i skolan men som har fått problem med att klara av att vistas i klassrummet. De kommer inte att använda skolroboten som en första insats, men som en tidigare insats än de hittills provat.


Kan AV1 bidra till att avdramatisera klassrumssituationen så att eleven kan få undervisning av sin vanliga behöriga lärare? När får vi en bra effekt av AV1? Var och när kan vi sätta in den? Det är vi är nyfikna på att lära mer om, säger Sofia.


De berättar också att målet den här terminen är att vara tydligare med att varje insats körs i en tidsbegränsad period och att de snabbt stämmer av om AV1 är rätt anpassning eller om de behöver tänka annorlunda för den specifika eleven. Då ansökan sker i det gemensamma dokumentationssystemet för eleven har de en god inblick i vilka anpassningar som är testade sedan tidigare, vilket gör det lättare att avgöra om AV1 är den rätta insatsen.


Ett framgångsrikt AV1-arbete

Rickard och Sofia pekar på att det finns många orsaker till att AV1-arbetet blivit framgångsrikt i Umeå. De hittade snabbt ett sätt att stötta skolorna på och Sofia påpekar att Rickard erbjudit första hands support och gett skolorna mycket av sin tid.


Det har varit väldigt uppskattat och skolorna känner att de får stöd, säger Rickard.


Teamet har också regelbundna avstämningar med varje skola för att titta på hur arbetet går.


Vi kör två till tre träffar per termin och använder Admin-portalen för att följa robotarnas aktivitet. Ser vi att en robot inte är aktiv så tar vi snabbt kontakt med skolan. Om det visar sig att skolroboten inte är rätt insats, så hämtar vi tillbaka AV1 och fördelar om den, säger Sofia.

Engagemang på skolan är också viktigt och att dialogen med skolan fungerar bra. Rickard förklarar att de anordnat två träffar där skolor kunnat dela sina erfarenheter och tips med varandra. Sofia påpekar att det även finns ett stort intresse i kommunen för hur det går med robotarna, både från ledningen och nämnden. Något teamet verkligen uppskattar.

Sofias och Rickard slutliga tips till andra kommuner:

Det gäller bara att komma igång så snabbt som möjligt och få ut robotarna i verksamheterna. Våga testa! Man har inget att förlora. Man vinner kunskaper på att testa. Vi har lärt oss otroligt mycket på bara ett år.