Användarvillkor för AV1

1 Inledande bestämmelser

No Isolation AS, Trondheimsveien 2, 0560 Oslo, Norge, organisationsnummer 815 716 272, tillhandahåller en produkt och tjänst som är avsedd för långtidssjuka barn och ungdomar. Produkten består av en avatar ("AV1") och en applikation ("Applikationen") som tillsammans utgör produkten ("Produkten"). Syftet med Produkten är att långtidssjuka barn och ungdomar i så stor utsträckning som möjligt ska kunna delta i vardagliga aktiviteter med sina vänner och skolkamrater. Barnets vänner kan exempelvis ta med sig AV1 på utflykter, till klassrummet eller fotbollsmatcher. Samtidigt kan barnet se och höra vad vännerna gör via sin surfplatta eller mobil. Överföringen sker via Applikationen. Applikationen fungerar så att bild och ljud inte sparas någonstans. Det är också endast barnet som kan logga in i och använda Produkten.

Detta dokument utgör användarvillkoren för Produkten ("Användarvillkoren").

Användarvillkoren är bindande för alla som köper, hyr eller använder produkten och du (som privatperson, företag, organisation, stiftelse, förening eller liknande) ("Kunden") förpliktar dig att följa Användarvillkoren genom att godkänna dessa under beställningsprocessen, eller genom att på annat sätt godkänna dem, exempelvis genom att börja använda Produkten. Inskickad beställning/order ("Order") utgör tillsammans med Användarvillkoren ett avtal mellan Kunden och No Isolation ("Avtalet").

Användaren av Produkten är barnet och dess föräldrar/vårdnadshavare ("Användare"). Utöver dessa Användarvillkor ska användarna efterleva de villkor som gäller specifikt för användningen av Applikationen . Den enskilda Användaren kommer att bli ombedd att samtycka till applikationsvillkoren i Applikationen innan den börjar användas från antingen Google Play eller Apple App Store.

Om du köper eller hyr Produkten för att donera den till en tredje part är du som köpare förpliktad att efterleva villkoren i avsnitt 5, 8.2, 11, 12, 13, 14, 15, 17 och 18 i dessa Användarvillkor. Du ger ditt samtycke till Användarvillkoren när du skickar en Order till No Isolation.

2 Personuppgifter och informationssäkerhet

De personuppgifter som lämnas till No Isolation behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagar. Mer info om hur vi behandlar personuppgifter finns här.

Om Produkten används för syften som inte är rent personliga eller privata gäller No Isolations personuppgiftsbehandlingsavtal. Uppgifter, information och material av olika slag som läggs in eller laddas upp i AV1 och Applikationen tillhör Kunden och/eller Användaren, inklusive personuppgifter ("Kunddata"). No Isolation är personuppgiftsansvarig för alla Kunddata som No Isolation behandlar i samband med att Produkten med tillhörande tjänst levereras. No Isolation behandlar endast data, information och material i syfte att leverera tjänsten till Kunden, inklusive support, service och underhåll, och får inte behandla uppgifter för andra ändamål, såvida så inte krävs enligt lag. No Isolations avtal om personuppgiftsbehandling är en del av Användarvillkoren där det finns ytterligare information om hur vi behandlar personuppgifter. Databehandleravtalen kan finnes på vore nettsider.

3 Registrering

Det är barnet som ska skapa en användare i Applikationen. Föräldrar, vårdnadshavare, vårdpersonal eller andra omsorgspersoner ska inte ha tillgång till barnets inloggningsuppgifter eller följa med på skärmen när barnet använder Produkten, såvida inte annat skriftligen avtalats mellan Användaren och utbildningsinstitutionen eller annan enhet där AV1 befinner sig.

Barnet måste ange korrekta uppgifter om sig själv vid registreringen. Vid registreringen anger barnet en PIN-kod. PIN-koden får inte användas av andra än barnet och den ska förvaras på en säker plats.

No Isolation kan en rimlig tid i förväg begära att barnet vid någon tidpunkt ändrar sin PIN-kod. Om det kan misstänkas att den personliga PIN-koden används av någon annan ska barnet genast byta PIN-kod.

4 Avtalets varaktighet

Såvida inte Avtalet sägs upp i förtid ska Avtalet gälla från det datum då Ordern skickades till No Isolation och under den period som anges vid beställningen ("Startperioden"). Om inte annat avtalats under beställningsprocessen ska Avtalet därefter automatiskt förnyas med en period som motsvarar längden på Startperioden (varje sådan period är en "Förnyelseperiod", som tillsammans med Startperioden är "Avtalsperioden"), såvida inte en av parterna skriftligt säger upp Avtalet innan Startperioden eller gällande Förnyelseperiod löper ut.

Om Produkten hyrs ska Produkten lämnas tillbaka till No Isolation inom rimlig tid efter att Avtalet löpt ut, och senast inom trettio (30) dagar efter slutdatumet. Om inte annat avtalats ska Kunden bekosta returen av Produkten. Kostnaden för eventuella fel eller skadade delar m.m. som inte omfattas av garantin, se avsnitt 11, debiteras Kunden. Detta kontrolleras av No Isolation inom rimlig tid efter returen.

5 Pris och betalning för Produkten

5.1 Allmänna Villkor

Det totala priset för Produkten framgår av beställningen och betalas i förskott eller i enlighet med det betalningsalternativ som Kunden valt vid beställningen. Alla priser anges i SEK, exklusive moms. Priset Inkluderar:

  • 4G-data

  • Bruksanvisning och support

  • Administrationsverktyg och uppdateringar av detta

  • Gratis uppgradering av programvara

Vid utebliven eller försenad betalning kan No Isolation, efter minst fjorton (14) dagars skriftligt meddelande, göra Produkten obrukbar för Kunden. Vid upprepade betalningsöverträdelser kan No Isolation häva Avtalet.

5.2 Långtidshyra

Om inte annat avtalats under beställningsprocessen ska hyressumman betalas årligen och i förskott och beloppet kan inte annulleras eller återbetalas (såvida det inte faller under ångerrätten enligt avsnitt 17). Betalningen för hyra av Produkten sker löpande. Det innebär att om Kunden inte säger upp Avtalet innan Startperioden eller gällande Förnyelseperiod löper ut så ska Kunden betala hyra för ytterligare tolv (12) månader.

5.3 Korttidshyra

Om inte annat avtalats under beställningsprocessen ska hyressumman betalas månatligen och i förskott och beloppet kan inte annulleras eller återbetalas (såvida det inte faller under ångerrätten enligt avsnitt 17). Betalningen för hyra av Produkten sker löpande. Det innebär att om Kunden inte säger upp Avtalet innan Startperioden eller gällande Förnyelseperiod löper ut så ska Kunden betala hyra för ytterligare en (1) månad.

5.4 Köp

Om inte annat avtalats under beställningsprocessen betalar Kunden vid köpet av Produkten priset för Produkten samt en (1) månads data- och supportpaket vid beställningen. Om inte annat avtalats under beställningsprocessen ska data- och supportpaketavgiften betalas månatligen och i förskott och beloppet kan inte annulleras eller återbetalas (såvida det inte faller under ångerrätten enligt avsnitt 17). Betalningen för data- och supportpaketet sker löpande. Det innebär att om Kunden inte säger upp Avtalet innan Startperioden eller gällande Förnyelseperiod löper ut så ska Kunden betala avgiften för data- och supportpaketet i ytterligare en (1) månad.

5.5 Donationer

Vid beställningen kan Kunden välja mellan flera olika donationspaket. Alla donationspaket har en giltighetstid på tolv (12) månader och beloppet betalas av Kunden vid beställning. Alla donationspaket inkluderar hyra av Produkten samt ett datapaket. Efter 12 månader kommer hyresperioden automatiskt att upphöra, såvida inget annat har avtalats. Om Produkten ska användas efter att hyresperioden löpt ut måste Kunden beställa och betala för ett nytt donationspaket. Om mottagaren vill behålla AV1 efter att donationsperioden löpt ut kan mottagaren kontakta No Isolation direkt för att förlänga hyresperioden.

6 Ändring av prismodell

Mer information om förändringar av prismodeller finns i de för tidpunkten gällande villkoren på No Isolations webbplats.

7 Antal användare

När AV1 hyrs ut till skolor och andra institutioner kan dessa använda sig av administrationsverktyget Min Admin. När Min Admin används kan institutionen låna ut samma Produkt till flera Användare, men ska se till att det bara är en Användare i taget som använder Produkten. Varje gång en ny Användare ges tillgång till Produkten, ska en ny användare läggas upp i Min Admin, och den tidigare användaren ska raderas. Byte av Användare får ske max. fyra gånger per månad.

8 Leverans av Produkten

8.1 Allmänt

Produkten skickas till Kunden i enlighet med det fraktalternativ som Kunden valt vid beställningen.

Beräknat försändelse- och leveransdatum anges vid beställningen. Leveransdatumet beror på valt fraktalternativ och leveransadress samt tidpunkten för betalning. No Isolation reserverar sig för att förseningar i förhållande till beräknat försändelse- och leveransdatum kan förekomma. No Isolation ska inte hållas ansvarigt för förseningar av beräknat leveransdatum förutsatt att Produkten levereras inom trettio (30) dagar efter beräknat leveransdatum.

Produkten levereras till den leveransadress som Kunden uppgett vid beställningen. Kunden ansvarar för att se till att rätt och aktuell adress registreras, och No Isolation ansvarar inte för förluster som beror på att Kunden inte uppdaterat informationen om leveransadress.

Leverans har skett när Kunden eller Kundens representant har mottagit Produkten. Ansvaret för Produkten övergår till Kunden när den eller dennes representant har mottagit Produkten. Om Produkten inte hämtas ut eller tas emot vid avtalad tidpunkt, och om detta beror på Kunden eller omständigheter kopplade till Kunden, övergår ansvaret för Produkten till Kunden eftersom varan ställts till Kundens förfogande. Underlåtelse att hämta ut/ta emot produkten utgör därför ett avtalsbrott. Om Kunden underlåtit att hämta ut/ta emot Produkten vid avtalad tidpunkt förbehåller sig No Isolation rätten att ta ut en extra fraktkostnad.

8.2 Leverans vid donationsköp

Vid donationsköp kan No Isolation skicka Produkten direkt till donationsmottagaren på uppdrag av Kunden om Kunden så önskar, och om Kunden uppger mottagarens leveransadress till No Isolation inom en rimlig tid efter beställningen. Om Kunden inte uppger mottagarens leveransadress inom rimlig tid efter beställning skickar No Isolation Produkten till den leveransadress som Kunden angett vid beställningen. Vid donationsköp ska Kunden själv välja mottagare av donationen, och donationen ska under alla omständigheter anses vara donerad till mottagaren av Kunden. No Isolation får under inga omständigheter välja mottagare åt Kunden.

9 Överträdelser och avstängande från tjänsten

Om en av parterna inte uppfyller sina förpliktelser i enlighet med Avtalet, och sådana överträdelser inte åtgärdas inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan från den andra Parten, kan den andra Parten häva Avtalet med omedelbar verkan.


No Isolation förbehåller sig rätten att göra Produkten obrukbar för Användaren om Användarvillkoren inte efterlevs. No Isolation kan efter eget gottfinnande avgöra om någon ska avstängas, men Kunden har rätt att få veta orsaken till beslutet. No Isolation åtar sig inget ekonomiskt ansvar i dessa fall. No Isolation har vidare rätt att säga upp detta Avtal om det begåtts brott mot Användarvillkoren, exempelvis vid missbruk av tjänsten t.ex., men inte begränsat till, om det tas skärmbilder, att flera Användare loggar in som samma användare i Applikationen, att andra än Användaren och eventuella auktoriserade tredje personer ges tillgång till skärmen när Produkten används eller om något annat rimligt skäl föreligger.

10 Användarens ansvar

Användarna ansvarar för de handlingar de utför när de använder Produkten. Användaren och Kunden förpliktigar sig att hålla No Isolation skadeståndslöst vid krav från tredje part som grundar sig i att Användaren använt Produkten i strid mot Användarvillkoren. Detta gäller även användning som strider mot gällande lagar och regler.

Skador som uppkommit på grund av fel på Produkten eller skador/fel som är relaterade till användningen ska omgående rapporteras till No Isolation.

11 Produktfel och Garanti

Om Kunden upptäcker att det är fel på Produkten ska Kunden inom rimlig tid efter att Kunden upptäckte felet skicka en skriftlig reklamation till No Isolation.


Om Kunden är en privatperson ska reklamationer gällande felfungerande Produkter alltid meddelas till No Isolation inom fem (5) år efter att Kunden mottagit Produkten. För företag och organisationer gäller en absolut reklamationsfrist på ett (1) år efter att Kunden mottagit Produkten. Om felet beror på ett produktfel har Kunden, om kunden är en privatperson, alla de rättigheter som följer av gällande konsumentlagstiftning.

No Isolation åtar sig dessutom, oavsett om Kunden är en privatperson eller ett företag/en organisation, att kostnadsfritt reparera eller skicka en ersättningsprodukt upp till två gånger per år under Avtalsperioden om Produkten blir skadad, oavsett orsak. Frakt ingår inte, såvida inget annat avtalats. Därefter är det möjligt att få AV1 reparerad eller ersatt till en fast självrisk på NOK 7 499. Självriskbeloppet är inklusive frakt. No Isolation förbehåller sig rätten att ändra villkoren i tredje stycket i punkt 11 under Avtalsperioden, men då högst en gång per år. Garantin gäller inte vid stöld eller förlust av Produkten.

12 Ansvarsbegränsning

Utöver garantibestämmelsen i avsnitt 11 ska No Isolation inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta förluster eller skador, såvida det inte föreligger avsiktlig eller grov oaktsamhet från No Isolations sida, eller om det enligt gällande lag är No Isolation som är ansvarigt.

No Isolations ansvar gentemot Kunden och Användaren är begränsat till det belopp Kunden har betalat till No Isolation för Produkten, såvida inget annat gäller enligt lag.
Utöver det som följer av detta avsnitt 12 är No Isolation inte ansvarigt för ekonomiska förluster som Kunden och/eller Användaren kan drabbas av i samband med användandet av Produkten. Produkten används på Kundens eget ansvar och tillhandahålls i befintligt skick.

13 Uppdateringar och underhåll

Produktens programvara uppdateras regelbundet och automatiskt. När hårdvaran ska uppdateras kan Produkten lämnas till No Isolation. Produkten skickas till den aktuella adress som anges på No Isolations webbplats. Kunden faktureras för uppdatering av hårdvara, såvida inte annat avtalats med No Isolation. Användaren får under inga omständigheter utföra reparationer på eller modifiera Produkten, utan ska omgående meddela No Isolation om det uppstår driftsstörningar eller annat som gör reparation nödvändig. No Isolation frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador på Produkten som orsakats av Användarens egna reparationsarbeten.

No Isolation förbehåller sig rätten att utföra nödvändig service på Produkten. No Isolation strävar efter att utföra sådant underhåll utan att det orsakar störningar för Användaren. No Isolation ska inte hållas ansvarigt för eventuell bristande tillgång till Produkten som beror på nödvändigt underhåll eller uppdateringar.

14 Immateriella rättigheter

Produktens innehåll samt tillhörande upphovsrättigheter och andra immateriella rättigheter tillhör No Isolation och är No Isolations egendom. Användare är ansvariga för att deras användning av Produkten inte strider mot No Isolations immateriella rättigheter.

Kunden eller Användaren är välkommen att lämna förslag och kommentarer till förbättringar eller funktionalitet eller andra synpunkter ("Synpunkter") till No Isolation gällande Produkten eller andra immateriella rättigheter som tillhör No Isolation. Synpunkterna beaktas av No Isolation, men No Isolation är under inga omständigheter skyldiga att förändra Produkten baserat på dessa Synpunkter. När Kunden eller Användaren lämnar in sådana Synpunkter godkänner Kunden eller Användaren att No Isolation får fullt ägarskap till dessa Synpunkter, både materiella och immateriella, och att det inte kan begäras någon form av ersättning för sådana Synpunkter, varken vid tiden för inlämnandet eller i framtiden.

15 Force Majeure

No Isolation ska inte hållas ansvarig gentemot Kunden eller Användaren för försenad uppfyllelse eller brist på uppfyllelse av de skyldigheter företaget har enligt detta Avtal, helt eller delvis, om förseningen eller den bristande uppfyllelsen orsakats av myndighetsbeslut, brand, strejk, lockout, export- eller importförbud eller andra liknande händelser som No Isolation rimligen inte kan förväntas ha kontroll över och som därför utgör en force majeure-händelse. Om en förpliktelse inte uppfylls i tid på grund av en force majeure-händelse ska tidsfristen automatiskt förlängas med motsvarande den tid som en sådan force majeure-händelse varar.

16 Ändringar av Användarvillkor

No Isolation förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren. Det är Användarens ansvar att hålla sig uppdaterad om de gällande Användarvillkoren, men om det görs större förändringar kommer Användaren att meddelas. Om Användaren fortsätter att använda Produkten efter att en ändring gjorts anses Användaren ha accepterat ändringen.


17 Ångerrätt

Om Kunden är en privatperson har Kunden rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar från beställning utan att uppge något skäl till detta. Ångerrätten gäller i 14 dagar efter det datum då Kunden eller en annan tredje part än transportören, som Kunden uppgivit, får Produkten i fysisk besittning.

För att kunna utnyttja ångerrätten måste du innan tidsfristen löper ut tydligt meddela oss om ditt beslut att frånträda Avtalet, t.ex. genom att skicka e-post till support@noisolation.com eller brev till nedanstående adress.

No Isolation AS

Trondheimsveien 2, 0560 Oslo, Norge

Kunden kan även använda det formulär som finns på vår webbplats: Ångerrättsformulär (NO, SE, DK, FI)

Om Kunden säger upp detta Avtal ska No Isolation återbetala alla betalningar som mottagits från Kunden, även leveranskostnader (med undantag för tilläggskostnader om du valt en annan typ av leverans än det billigaste alternativ som vi erbjuder). Kreditering och återbetalning ska ske utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter det datum vi mottagit ditt meddelande om frånträdande av avtalet. Återbetalningen sker med samma betalningsmetod som Kunden använt vid den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen avtalats. Kunden åläggs ingen avgift i samband med återbetalningen. Kunden ansvarar bara för eventuell värdeminskning av Produkten som beror på annan hantering av Produkten än vad som krävs för att fastställa produkttyp, egenskaper och funktion. No Isolation förbehåller sig rätten att avvakta med återbetalningen tills Produkten har returnerats, eller tills No Isolation fått nöjaktig dokumentation på att Produkten har skickats tillbaka.

Kunden bär de direkta kostnaderna för returen av Produkten. För att få en full återbetalning ska Produkten vara i samma skick som när den mottogs av Kunden, utan brister eller synliga defekter, när returen tas emot av No Isolation.

18 Tvister

Avtalet regleras av norsk rätt. Eventuella konflikter ska först försöka lösas genom förhandling. Om parterna inte kan enas om en lösning genom förhandling ska tvisten lösas av allmän domstol, med Oslo tingsrätt som avtalad jurisdiktion.