Komp Pro användarvillkor


Följande regler och villkor utgör det avtal som gäller för all bruk av Komp Pro till professionella kunder, t.ex. organisationer, kommuner eller institutioner ("Kunden"). Privatpersoner kan bara hyra eller köpa Komp utan webbgränssnittet Komp Pro. För privatpersoner gäller särskilda villkor.

Detta avtal gäller vid beställning av Komp Pro. Alla hänvisningar till "No isolasjon", "vi", "oss" och "vår" avser företaget No isolasjon AS. Se kontakt-och registreringsinformation på sidan ovan. Det kan gjelda egna vilkår vid köp gjennom andra enn No Isolation (t.eks. våran salgspartners eller resellers).

1. Definisjoner

Komp Pro-användareDen som använder det webbaserade administrationsverktyget, till exempel en anställd hos Kunden eller någon som är anlitad av Kunden.
Komp-användareOmsorgstagaren som tar emot information via Komp-enheten ("Produkten").
ProduktKomp Pro, se beskrivning under punkt 2 nedan.


2. Produktbeskrivning

Komp Pro är en produkt som är avsedd för personer med begränsad digital kompetens och deras tjänsteleverantörer (till exempel en sjuksköterska). Komp Pro består av en hårdvarukomponent (Komp-enheten) och ett webbaserat gränssnitt som används för kommunikation med Komp-enheten.

Komp-enheten kommunicerar med Komp Pro-gränssnittet via WiFi eller mobilt bredband. Komp Pro levereras med mobilt bredband, en 4G-dongel/ SIM-kort. 4G-dongeln levereras med ett SIM-kort och kan endast användas med en Komp-enhet. Det går inte att använda ett annat SIM-kort i 4G-dongeln eller använda 4G-dongeln i någon annan enhet.

Komp-enheten kan även användas för privat kommunikation med Komp-användarens vänner och släktingar. Sådan privat kommunikation är skild från kommunikationen med Komp Pro-användare.

3. Kundspecifika villkor

Pris, betalningssätt, leveransvillkor och lisensperiod beskrivs i beställningsformuläret. Lisensperiodens längd anges i beställningsformuläret. Vid beställning av mer än 2 st. Komp Pro kan fakturering skje via Telia Finance Norge, Telia Finance AB Nuf, Norge, Tevlingveien 23, 1081 Oslo. Denna betalningsmetod inkluderar produktförsäkring.

6. Varaktighet och uppsägning

Bindningstiden för den första lisensperioden är 24 kalendermånader från beställningsdatum. Därefter förnyas avtalet automatiskt till dess att det sägs upp av någon av parterna. Uppsägning ska ske skriftligen minst 60 kalenderdagar innan bindningstiden upphör. Produkten ska returneras till No Isolation i enlighet med villkoren i punkt 10.

7. Garanti

No Isolation garanterar att Produkten är avsedd för det angivna ändamålet, av god kvalitet och felfri vad gäller material och utförande. Reklamationskrav enligt garantin ska skickas till No Isolation inom rimlig tid efter att felet uppstod.

No Isolation kan efter eget gottfinnande välja att reparera eller ersätta Produkten. Kunden har rätt att säga upp avtalet vid upprepade reklamationskrav enligt garantin, eller om Säljaren underlåter att reparera eller ersätta Produkten. Vid uppsägning ska Produkten returneras i enlighet med villkoren i punkt 10. Rimliga returfraktkostnader täcks av No Isolation.

Garantin omfattar inte skada som orsakats av Kunden, användarna eller annan tredje part på grund av användning som avviker från hyres- användarvillkoren elller vid annan felaktig användning av Produkten, se punkt 8 nedan.

8. Skada som orsakats av Kunden eller användaren

Om produkten inte fungerar som den ska på grund av skada som orsakats av Kunden, användarna eller annan tredje part kan den repareras eller ersättas mot en avgift. Avgiftens storlek anges i lisensavtalet/orderbekräftelsen.

Rätten till reparation och ersättning i samband med skada som orsakats av Kunden, användarna eller annan tredje part gäller endast om detta framgår av orderbekräftelsen.

9. Försenad betalning eller brott mot användarvillkoren

Vid utebliven eller försenad betalning har vi rätt att avaktivera konton till dess betalning sker, med 14 kalenderdagars förhandsmeddelande. Vid försenad betalning kan en dröjsmålsränta på 8 procent tillkomma. Vid upprepade försenade betalningar förbehåller No Isolation sig rätten att säga upp avtalet.

No Isolation förbehåller sig också rätten att tillfälligt avaktivera kontot vid brott mot detta avtal. Detta ska meddelas i förväg. Vid väsentligt brott mot avtalet har No Isolation rätt att säga upp avtalet. Vid uppsägning ska Produkten returneras i enlighet med villkoren i punkt 10.

10. Retur av produkten

Vid uppsägning eller avbeställning av detta Avtal kan Produkten returneras till No Isolation. Kunden ansvarar för returfrakten. Fraktkostnader vid retur ska betalas av Kunden, förutom vid uppsägning i samband med garantiärenden enligt punkt 7.

Leveransadress för retur anges på No Isolations webbplats och i Komp Pro-gränssnittet. No Isolation ska se till att leveransadressen på webbplatsen alltid är aktuell.

En slutfaktura kommer att skickas när alla produkter har returnerats till No Isolation AS. No Isolation kan även komma att kräva ersättning för eventuella kundrelaterade skador på de returnerade produkterna.

11. Produktuppdateringar

No Isolation kan be Kunden att ersätta maskinvaran Komp med en ny version. Vid ett sådant byte har Kunden rätt att behålla den gamla versionen tills den nya versionen har levererats. Om den gamla versionen inte returneras inom 14 kalenderdagar efter att den nya versionen har levererats, förbehåller vi oss rätten att ta ut en löpande abonnemangsavgift för både den nya och den gamla produkten.

Programvaruuppdateringar är inte nödvändigtvis kompatibla med maskinvaruenheter som är äldre än fem år. Vi rekommenderar därför att kunden godkänner utbytet av produkten vid förfrågan. Garantivillkoren under punkt 7 gäller inte om erbjudande om utbyte av maskinvaran avvisas.

10. IP-rettigheter og lisenser

No Isolation har exklusiva och globala rättigheter till alla immateriella rättigheter som är associerade med produkten. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, begrepp, design, varumärken, know-how, affärshemligheter, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

Kunden beviljas en icke-exklusiv och icke överförbar licens för att använda produkten, begränsad till de funktioner som är aktiverade via användarkontot. Programvaran och all tredje parts programvara, dokumentation, gränssnitt, innehåll, teckensnitt och all information som följer med licensen licensieras, säljs inte, för användning endast under dessa villkor.

Vi kan göra tillgängliga framtida uppdateringar av produkten som inte nödvändigtvis innehåller alla befintliga funktioner. Dessa villkor gäller för programuppdateringar som ersätter eller kompletterar den ursprungliga produkten, såvida inte sådana uppdateringar åtföljs av en separat licens.

12. Användarlicenser

No Isolation har ensamrätt i hela världen till alla immateriella rättigheter som är relaterade till produkten. Detta omfattar, men är inte begränsat till koncept, design, varumärken, know-how, affärshemligheter, upphovsrättigheter och andra immateriella rättigheter.

Kunden får en icke-exklusiv och ej-överförbar licens för användning av Produkten som är begränsad till de funktioner som aktiveras via användarkontot. Programvara och eventuell programvara från tredje part, dokumentation, gränssnitt, innehåll, text och eventuell data som medföljer licensen är licensierad, inte såld och får endast användas i enlighet med detta avtal.

Kommande uppdateringar av produkten innehåller inte nödvändigtvis alla funktioner som ingår vid beställningstillfället. Detta avtal reglerar eventuella programvaruuppdateringar som ersätter eller kompletterar den ursprungliga produkten, såvida inte sådana uppdateringar omfattas av en separat licens.

Licensen omfattar inte rätten att modifiera, anpassa, uppdatera, korrigera, översätta, reproducera, återskapa, dekompilera eller demontera programvara som ingår i Produkten.

13. Ansvarsfriskrivning

No Isolation ska under inga omständigheter ansvara för utebliven vinst, förlorad besparing, förlust av anseende, förlust av goodwill, direkt, indirekt, oförutsedd, straffrättslig eller särskild skada eller följdskada som uppkommer på grund av eller i samband med försäljning av produkter eller tjänster från No Isolation eller användning därav, oavsett om sådan skada är baserad på ersättning, garanti, avtal eller annan rättslig grund, även om No Isolation har informerats om eller är medveten om risken för sådan skada. No Isolations totala och sammanlagda ansvar gentemot Kunden ska aldrig överstiga det pris som Kunden betalat i enlighet med detta avtal under de föregående 12 kalendermånaderna.

14. Ersättning och skadestånd

Kunden förbinder sig att hålla No Isolation, dess dotterbolag, representanter, anställda, agenter, konsulter och rådgivare fria från ansvar och skadeslösa med avseende på alla krav, inklusive, men inte begränsat till ersättning, juridiska avgifter, kostnader och utgifter för tredje part som kan uppkomma i samband med produkten.

15. Sekretess

All affärsinformation och finansiell information som kunden har mottagit från No Isolation och/eller något av dess dotterbolag är konfidentiell information. Kunden får inte avslöja konfidentiell information till tredje part och får inte använda sådan information i något annat syfte än vad som överenskommits med No Isolation.

16. Databehandling och datasäkerhet

Personuppgifter behandlas i enlighet med integritetspolicyn och databehandlingsavtalet, se Bilaga 2 och 3.

17. Andrahandsuthyrning och kvittning

Kunden får inte överlåta eller leasa ut några rättigheter eller skyldigheter utan föregående skriftligt medgivande från No Isolation. Kunden har inte rätt att hålla inne eller minska betalningar eller kvitta befintliga och framtida anspråk mot eventuella betalningar för produkter.

18. Tillägg till detta avtal

Kunden kommer att informeras om eventuella ändringar av detta avtal, senast 14 kalenderdagar före förnyelse av avtalet i enlighet med avsnitt 6.

Eventuella aviserade ändringar träder i kraft först efter det att avtalet har förnyats. No Isolation förbehåller sig rätten att häva avtalet i enlighet med paragraf 6 om ändringen inte accepteras av kunden.

19. Force majeure

No Isolation ska inte bära något ansvar gentemot kunden för bristande förmåga att hålla sina förpliktelser gentemot kunden på grund av strejk, arbetsstopp eller olycksfall i arbetet, naturkatastrof eller annan orsak eller omständighet som No Isolation rimligen inte kan råda över.

I händelse av ovan nämnda omständigheter upphör No Isolations förpliktelser temporärt under den period under vilken omständigheterna pågår, utan att No Isolation kan anses vara ansvarig eller bära ansvar gentemot Kunden för eventuella skador som uppkommer därav.

20. Avtalets tolkning

Detta avtal utgör det fullständiga avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare avtal, överenskommelser eller skriftliga uppgörelser mellan parterna.

21. Giltigt förfall

Om någon del av detta avtal på grund av tvingande lag eller slutligt beslut i domstol befinns vara ogiltigt, ska avtalet endast påverka de delar som befunnits vara ogiltiga. Övriga delar av detta avtal kommer att fortsätta att vara tvingande.

Åsidosättande av delar av avtalet är således inte ett åsidosättande av hela avtalet, och det finns ingen giltig grund för den andra parten att vägra att respektera de delar av avtalet som inte har åsidosatts.

22. Gällande lag och laga domstol

Detta avtal ska följa norsk lag och tolkas enligt norsk rätt. Om en tvist uppkommer som en följd av eller i samband med detta avtal ska parterna i första hand försöka komma överens genom förhandling. Parternas laga domstol är Oslo Tingrett.

Komp Pro Användarvillkor

1. Villkor för användare av Komp Pro

Komp Pro levereras av det norska företaget No Isolation AS. Följande regler gäller för användning av tjänsten: Komp Pro får endast användas i yrkesmässig verksamhet, enligt instruktioner från arbetsgivaren.

 • Du måste skapa en användarprofil med ett personligt lösenord. Lösenordet får inte användas av eller vidarebefordras till andra.
 • No Isolation förbehåller sig rätten att avaktivera ditt konto om du använder KOMO Pro på ett sätt som bryter mot dessa villkor eller instruktionerna från din arbetsgivare.
 • Du ansvarar för allt innehåll du delar när du använder tjänsten.
 • Personuppgifter behandlas i enlighet med integritetspolicyn.

2. Villkor för användare av Komp-enheten:

 • Komp-enheten ska placeras på en stabil yta för att säkerställa att den inte välter eller faller i golvet.
 • Komp-enheten får endast användas med den strömförsörjning som anges i förpackningen och 4G-dongeln får inte användas tillsammans med andra produkter.
 • Komp-enheten är inte vattentät. Enheten får inte rengöras under rinnande vatten.
 • Garantin gäller inte om du själv försöker reparera Komp-enheten.

3. Personlig information

 • Endast inbjudna användare (familjemedlemmar eller tjänsteleverantör) kan kontakta dig via Komp.
 • När Komp-skärmen är påslagen startar videosamtal automatiskt efter 10 sekunder när någon ringer.
 • Tänk på att du alltid kan stänga av Komp-skärmen om du inte vill svara. Låt den vara avstängd om du inte vill bli kontaktad.