Användarvillkor för Komp


1 Inledande bestämmelser

No Isolation, organisationsnummer 815 716 272, tillhandahåller en produkt och service utformad för personer med begränsad digital kompetens samt deras sociala nätverk. Produkten består av en skärm med inbyggd kommunikation programvara ("KOMP" eller "Skärmen") och en applikation ("Applikationen") som tillsammans utgör produkten ("Produkten"). Användarna av Produkten är den person som har tillgång till skärmen ("KOMP-användare") och personer i hans/hennes umgängeskrets som har skapat en profil i Applikationen ("App-användaren" och i kombination med KOMP-användaren, "Användaren"). Syftet med Produkten är att underlätta kommunikationen mellan användaren och användarens sociala nätverk, oavsett digital kompetens. Personer i Användarens umgängeskrets kan ladda ner Applikationen på mobilen eller surfplattan och enkelt skicka bilder eller meddelanden till skärmen som finns hos Användaren. Dessutom gör produkten det enkelt för Användaren att kommunicera direkt med vänner och familj genom tvåvägs videosamtal. För mer information om Produkten och hur den fungerar, se https://www.noisolation.com/se/komp/.

Detta dokument utgör användarvillkoren för Produkten ("Användarvillkor").

Användarvillkoren är bindande för alla som köper, hyr eller använder Produkten och du (som privatperson, företag, organisation, stiftelse, förening eller annan enhet) ("Kunden") förpliktigar sig att följa Användarvillkoren genom att acceptera och godta dem i beställningsprocessen. , eller på annat sätt acceptera Användarvillkoren, till exempel genom att använda produkten. Inskickad beställning / order ("Order") tillsammans med dessa Användarvillkor utgör ett avtal mellan Kunden och No Isolation (“Avtalet”.

I tillägg till dessa Användarvillkor kommer App-användarna att vara underställda separata villkor och villkor som gäller för användning av Applikationen ("Applikationsvillkoren"). Den enskilda App-användaren kommer att bli ombedd att samtycka till Applikationsvillkoren i Applikationen innan den kan användas.

Om du köper eller hyr Produkten för donation eller gåva till en tredje part, kommer du som köpare att förplikta sig att följa villkoren i paragraf 6, 7.2, 10, 11, 12, 13, 14, 16 och 17 i dessa Användarvillkor. Du godkänner Användarvillkoren genom att skicka en beställning till No Isolation.

2 Personuppgifter och informationssäkerhet

De personuppgifter som uppges till No Isolation behandlas i enlighet med gällande integritetslagar. För mer information om vår behandling av personlig information, se https://www.noisolation.com/se...

För fallet att Produkten används för ändamål som inte är rent personliga eller privata gäller No Isolations databehandlingsavtal. All data, information och material av vilket slag som helst som är inkomna eller uppladdade i KOMP och Applikationen hör till Kunden och / eller Användaren, inklusive personlig information ("Kunddata"). Kunden är behandlingsansvarig för all kunddata behandlad av No Isolation i samband med leveransen av Produkten med tillhörande service. No Isolation behandlar endast data, information och material för att tillhandahålla tjänsten till Kunden, inklusive support, service och underhåll, och får inte behandla data för andra ändamål om inte sådan behandling överensstämmer med lagstadgade krav. No Isolations databehandlingsavtal ingår i dessa Användarvillkor som Bilaga 1, och innehåller uppgifter om databehandlingsförhållandet.

3 Registrering i Applikationen

Innan Applikationen kan användas måste App-användaren registreras. App-användaren får bara uppge korrekt information om sig själv. Efter registrering skapas en användarprofil. Den profilen är personlig och kan inte användas av någon annan än App-användaren själv. Om en App-användare misstänker att deras personliga profil används av någon annan, bör App-användaren omgående meddela No Isolation.

4 Utrustning som inte levereras av No Isolation

KOMP kommunicerar med Applikationen via WiFi eller mobilt bredband. KOMP-användaren måste själv sörja för tillgång till internet via WiFi eller mobilt bredband. KOMP-användare är också ansvarig för eventuell annan utrustning ("Utrustning") som används i samband med Produkten, men som inte tillhandahålls av No Isolation, inklusive installation, drift och underhåll av sådan utrustning på Användarens egen bekostnad

Användaren bekräftar att No Isolation inte ger några garantier avseende Utrustningen och att No Isolation inte är ansvarig för eventuella problem som uppstår vid användning av sådan Utrustning.

5 Avtalets Varaktighet vid hyra

Avtalet ska tillämpas från och med dagen för insändning av Order till No Isolation och skall gälla fram till dess att en av parterna skriftligt säger upp Avtalet med trettio (30) dagar skriftligt varsel, eller terminering av Avtalet i enlighet med dessa Användarvillkor.

Produkten ska returneras till No Isolation inom rimlig tid efter avtalets upphörande, och senast trettio (30) dagar efter uppsägningen. Om inte annat avtalats ska Kunden täcka kostnaderna för returnering av Produkten. Eventuella saknade eller trasiga delar etc. debiteras Kunden. Detta kontrolleras av No Isolation inom rimlig tid efter retur.

6 Pris och betalning av Produkten

Produktens totala pris framkommer i beställningsprocessen och betalas i förväg, eller i enlighet med det betalningsalternativ som kunden valt i beställningsprocessen.

Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive moms.

Priset inkluderar:

  • Användarmanual och support

  • Applikation och uppdatering av denna

  • Gratis uppdatering av programvara

Vid utebliven eller sen betalning kan No Isolation, efter minst fjorton (14) dagars skriftligt meddelande, göra produkten otillgänglig för Kunden. Vid fortsatt misskötsel av betalning kan No Isolation säga upp avtalet.

7 Leverans av Produkten

7. 1 Generellt

Produkten skickas till Kunden enligt leverans alternativet som Kunden valt i beställningsprocessen.

Beräknat transport-och leveransdatum anges i beställningsprocessen. Leveransdatumet beror på det valda leverans-alternativet och leverans-punkten samt tidpunkt för betalning. Kunden medger att förseningar i förhållande till uppskattad transport-och leveransdatum kan uppstå. No Isolation ska inte hållas ansvarig för förseningar i förhållande till uppskattat leveransdatum, förutsatt att Produkten levereras inom trettio (30) dagar efter beräknat leveransdatum.

Produkten levereras till leveransadressen angiven av Kunden i beställningsprocessen. Kunden ansvarar för att den korrekta adressen är registrerad till varje tid och No Isolation ansvarar inte för förlust som orsakats av Kundens misslyckande att uppdatera leveransadressen.

Leverans har skett när Kunden eller Kundens representant har mottagit Produkten. Risken för Produkten överförs till Kunden när han eller hans representant har mottagit Produkten. Om Produkten inte hämtas eller tas emot vid avtalad tid, och om detta beror på Kunden eller omständigheter som är relaterade till Kunden, kommer risken att överföras till Kunden när varan ställs till Kundens rådighet, och tillblivelsen att hämta / ta emot Produkten utgör ett kontraktsbrott av kunden. No Isolation förbehåller sig rätten att debitera Kunden för ytterligare fraktkostnader på grund av Kundens uteblivelse att hämta / ta emot Produkten vid avtalad tidpunkt.

7.2 Särskilt om leverans vid donationsköp

Vid donationsköp kan No Isolation skicka produkten direkt till donationsmottagaren på Kundens vägnar om Kunden önskar det, förutsatt att Kunden tillhandahåller mottagarens leveransadress inom rimlig tid efter beställning. Vid donationsköp ska Kunden själv välja mottagaren av donationen, och donationen ska under alla omständigheter anses vara given till mottagaren av Kunden. No Isolation ska under inga omständigheter välja en mottagare på Kundens vägnar.

8 Misskötsel och utestängning från tjänsten

Om en av parterna väsentligt bryter mot sina skyldigheter enligt Avtalet och ett sådant brott inte korrigeras inom trettio (30) dagar efter skriftlig varning från den andra parten, kan den andra parten säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

No Isolation förbehåller sig rätten att göra Produkten obrukbar för användaren om Användarvillkoren inte följs. Det är No Isolations diskretionära myndighet att bestämma om sådan utestängning, men Kunden har rätt till en saklig grund från No Isolation för beslutet. No Isolation åtar inget ekonomiskt ansvar i detta avseende. No Isolation har rätt att säga upp detta Avtal i händelse av strid mot Användarvillkoren, vid till exempel missbruk av Tjänsten, såsom, men inte begränsat till, datatransmission i strid med gällande lag, tredjepartstillträde till en App-Användares personliga profil, användning av Produkten i strid med dessa Användarvillkor eller om annan rimlig grund föreligger.

9 Användarens ansvar

Användarna ansvarar för de åtgärder de utför när de använder Produkten. Användare och Kunden förpliktigar sig att hålla No Isolation fri från ansvar för krav från tredje part som uppkommit på grund av Användarens användning av Produkten och som skett i strid med Användarvillkoren. Detta gäller också för användning i strid med gällande lagar och förordningar.

Skada som orsakats av defekter på Produkten eller skador / fel i samband med användningen måste rapporteras omedelbart till No Isolation

10 Fel på Produkten

Om Kunden finner att Produkten har defekter måste Kunden inom rimlig tid efter Kunden bli medveten om felet skicka in en skriftligt reklamation till No Isolation. No Isolations standard reklamationsschema finner du här https://www.noisolation.com/se/komp/cancellation-form/. Reklamationer avseende defekter på Produkter måste i alla tillfällen anmälas till No Isolation inom fem (5) år efter att Kunden mottog Produkten. Om felet beror på produktionsfel, och om Kunden är konsument, har Kunden krav på alla rättigheter som följer av konsumentköpslagen.

11 Ansvarsbegränsning

No Isolation är inte ansvarig för någon direkt eller indirekt förlust eller skada som hänförs till Produkten, om inte No Isolation har agerat med uppsåt eller grov oaktsamhet, eller om gällande lag ålägger No Isolation ansvar.

No Isolations ansvar gentemot Kunden och Användaren är begränsad till det belopp Kunden har betalat till No Isolation för Produkten, om inte annat föreskrivs i lag.

Förutom vad som följer av denna paragraf 11, är No Isolation inte ansvarig för någon ekonomisk förlust Kunden och / eller Användaren kan drabbas av genom att Produkten används. Produkten används på eget ansvar och erbjuds Kunden som den är.

12 Uppdatering och underhåll

Produktens mjukvara uppdateras regelbundet och automatiskt, så länge som Skärmen är ansluten till ström och internet. Vid uppdatering av hårdvara kan Skärmen levereras till No Isolation, Christian Krohgs gate 16, 0186 Oslo. Kunden debiteras för uppdatering av hårdvara, om inte annat avtalats med No Isolation. Användaren får under inga omständigheter göra några reparationer eller ändringar på Produkten utan måste omedelbart informera No Isolation om eventuella fel eller andra indikationer på att reparation krävs. No Isolation frånskriver sig allt ansvar för eventuella skador Produkten är tillfört vid Användarens eget reparationsarbete.

No Isolation förbehåller sig rätten att utföra nödvändigt underhåll av Produkten. No Isolation kommer att sträva efter att utföra sådant underhåll utan att orsaka onödiga störningar för Användarna. No Isolation är dock inte ansvarig för bristande tillgång till Produkten på grund av nödvändigt underhåll eller uppdateringar.

13 Immateriella rättigheter

Produktens innehåll samt tillhörande upphovsrättigheter och andra immateriella rättigheter tillhör No Isolation och är No Isolations egendom. Användarna ansvarar för att deras användning av Produkten inte strider mot No Isolations immateriella rättigheter.

Kunden eller Användaren kan lämna förslag, kommentarer om förbättringar eller funktionalitet eller annan feedback ("Feedback") till No Isolation med avseende på Produkten eller andra immateriella rättigheter tillhörande No Isolation. Feedback tas till utvärdering av No Isolation, men No Isolation är inte skyldig att ändra Produkten baserat på sådan Feedback. Genom att Kunden eller Användaren ger sådan Feedback erkänner Kunden eller Användaren att No Isolation ges full äganderätt till sådan Feedback, både materiella och immateriell, och att det inte ska betalas någon form av vederlag för någon slags Feedback, varken vid tidpunkten för Feedback eller i framtiden .

14 Force Majeure

No Isolation är inte ansvarig ovanför Kunden eller Användaren för försenad uppfyllelse av eller för mangel på uppfyllelse av sina skyldigheter enligt detta Avtal helt eller delvis, om sådan försening eller felaktighet orsakas av offentlig reglering, brand, strejk, lockout, export eller importförbud eller andra liknande villkor som No Isolation inte rimligen kan förväntas ha kontroll över och som därför utgör en force majeure-händelse. Förseningar vid uppfyllande av förpliktelser på grund av force majeure-händelse ska automatiskt förlänga tidsfristen för att uppfylla sådana skyldigheter under en period som motsvarar varaktigheten av sådan force majeure-händelse.

15 Ändringar i Användarvillkoren

No Isolation kan ändra Användarvillkoren. Det är Användarens ansvar att hålla sig uppdaterad med de nuvarande Användarvillkoren, men om betydande ändringar görs kommer Användaren att bli underrättad. Om Användaren fortsätter att använda Produkten efter att en ändring har gjorts anses Användare ha accepterat ändringen (erna).

De till en var tid gällande användarvillkor finns på https://www.noisolation.com/se/komp/terms-and-conditions/.

16 Ångerrätt

Om Kunden är Konsument har Kunden rätt att säga upp avtalet inom fjorton (14) dagar utan att ge någon anledning till detta. Ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter det att Kunden eller någon annan tredje part än transportören, som Kunden utsett, får Produkten i fysisk besittning.

För att kunna använda ångerrätten måste du, inom tidsfristens utgång, informera oss otvetydigt om ditt beslut att lämna avtalet, till exempel. via e-post till support@noisolation.com eller i ett brev som skickas via post till adressen nedan.

No Isolation AS

Trondheimsveien 2

0560 OSLO

Kunden kan också använda ångerrättaschemat som finns på vår hemsida: https://www.noisolation.com/se/komp/cancellation-form.

Om Kunden går från detta Avtal, skall No Isolation återbetala alla betalningar från Kunden, inklusive leveranskostnader (exklusive extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans vi erbjuder) utan onödigt dröjsmål och vid alla tillfällen senast fjorton (14) dagar efter den dag vi mottar anmälan om ditt beslut att lämna detta avtal. Återbetalningen kommer att göras med samma betalningsmetod som Kunden använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits. Kunden debiteras ingen avgift till följd av återbetalningen. Kunden är ansvarig endast för en eventuell minskning av Produktens värde på grund av en annan hantering av Produkten än vad som är nödvändigt för att bestämma dess natur, egenskaper och funktion. No Isolation förbehåller sig rätten att avvakta med återbetalningen tills Produkten har returnerats, eller No Isolation har tillräcklig dokumentation om att Produkten har returnerats.

Kunden bär de direkta kostnaderna för att returnera Produkten. För att få full återbetalning ska Produkten vara i samma skick som den var när den mottagits av Kunden, utan defekter eller synliga märken, när den returneras till No Isolation.

17 Tvister

Avtalet regleras av svensk lag. Eventuella konflikter skall först försöka lösas genom förhandlingar. Om parterna inte lyckas nå en överenskommelse om en förlikning genom förhandlingar skall tvisten lösas av de ordinarie domstolarna i Sverige.