Hvorfor er noen eldre sosialt isolerte og ensomme?

En oppsummering av No Isolations forskningsgrunnlag i utviklingen av Komp

Hvorfor er en gruppe eldre sosialt isolerte og ensomme? Det er ikke slik at høyere alder i seg selv fører til ensomhet. Man blir ikke automatisk mer ensom av å bli eldre. Hvis man kontrollerer for flere variabler i en multivariat analyse vil man se at alder ikke har noen påvirkning for følelsen av ensomhet. Det er faktorer som det å bli eldre fører med seg som fører til at noen opplever ensomhet.

Sammenlignet med yngre aldersgrupper har eldre oftere dårligere helse og funksjonsbegrensninger, som igjen fører til at en del opplever ikke å mestre egen hverdag lengre. Dessuten har vi sett at mange, spesielt damer, opplever å miste partner og ende opp som aleneboende. Ca. 35 prosent av eldre over 67 år bor alene i dag.

50%
av de som har svekket helse, oppever å være ensomme
30%
av de over 80 år oppgir at de er ensomme

Denne rapporten tar for seg forskningen vi la til grunn for utviklingen av Komp i 2017.