Komp bidrar til økt sosial kontakt og tilfredshet

Sykehjemsetaten har brukt Komp med 340 brukere i 19 kommunale langtidshjem. Dette er funnene.


Forsknings-og innovasjonsprosjektet «Enkel og trygg pårørendekontakt» ble til som respons på pandemien for å bidra til å sikre sosial kontakt for beboere på langtidshjem.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom No Isolation, Sykehjemsetaten i Oslo kommune, og OsloMet. Med støtte fra Forskningsrådet, Kreftforeningen og Trond Mohn Stiftelsen, ble 340 Komp-enheter utprøvd på 19 kommunale langtidshjem i Oslo mellom august 2020 og ut 2021.

Rapporten gjør rede for noen overordnede forskningsresultater fra prosjektet «Enkel og trygg pårørendekontakt». Forskningsspørsmålene som besvares er som følger:

  • Bidro Komp til å sikre sosial kontakt for brukerne?
  • Hva er sammenhengen mellom implementeringen og effektene av Komp?

Rapporten baserer seg på en kombinasjon av data fra en spørreundersøkelse og fra forskningsintervjuer med ansatte ved de deltakende langtidshjemmene.

Spørreundersøkelsen ble besvart av både beboere og ansatte ved langtidshjemmene, samt en av beboernes pårørende. Samlet sett viser analysen:

  • at jevnlig bruk av Komp bidrar til økt sosial kontakt (mellom både beboere og pårørende, og beboere og ansatte), og økt tilfredshet med den sosiale kontakten.
  • at bruk av Komp ikke går på bekostning av telefonisk og fysisk kontakt.
  • at Komp kan fungere godt for beboere med alvorlig grad av demens
  • at Komp kan fungere godt selv etter mindre gode implementeringsforløp
  • at Komp er vurdert av ansatte som like enkelt, eller enklere/mindre arbeidskrevende enn nettbrett o.l.

Dessuten viser analysen noen viktige utfordringer ved implementering av Komp og noen nyttige grep man kan ta for å øke sjansen for at Komp fungerer godt:

  • Kunnskapsbasert tildeling. Komp bør ikke tildeles beboere som vil oppleve den som for enkel.
  • Komp må brukes jevnlig (minst én gang i uka), og forutsetter at de pårørende bruker den.
  • Tilstrekkelig informasjon om Komp, tildelingskriterier og muligheter må deles med pårørende og ansatte.

Les hele rapporten her.

BoVel – bo lenger hjemme med sosial velferdsteknologi


I samarbeid med Oslo kommune og OsloMet deltar vi i et forsknings- og innovasjonsprosjekt for å finne ut om bruk av Komp bidrar til mer sosial kontakt, økt livskvalitet, og til at brukerne kan og ønsker å bo lenger hjemme.

Prosjektet har mål om å bidra til sømløse og tryggere overganger i kommunal helsetjeneste.