Gutter leker med AV1

Konsekvenser av sosial isolasjon for barn og unge

Mennesker er sosiale vesener, og for de fleste barn og unge er skolen den aller viktigste sosiale arenaen.

Dessverre er det mange barn og unge med langvarige sykdommer som ikke har mulighet til å være på skolen i lengre perioder. For eksempel kan skolefraværet til barn og unge med ME eller kreft variere fra noen måneder til flere år, med enten periodisk eller fullstendig fravær (Dowsett & Colby 1997, Bjelle 2016). Skolefravær over lengre perioder fører til redusert kontakt med andre barn og unge. Noen barn kan ende opp med å miste hele det sosiale nettverket sitt. Hvilke konsekvenser kan denne typen sosial isolasjon ha for barn og unge?

Sosial isolasjon og psykiske helseproblemer

Velferdsforskningsinstituttet (NOVA) undersøkte omfanget av psykiske helseproblemer blant ungdommer i en kvantitativ undersøkelse blant 4227 ungdommer i alderen 13 til 19 år. I undersøkelsen sammenlignet de ungdommer med og uten nære venner å betro seg til. En betydelig større andel av de uten nære venner svarte at de hadde depressive symptomer, enn de som hadde nære venner. Over én av tre jenter uten en nær venn svarte at de hadde depressive symptomer (Hartberg & Hegna 2014).

Å ikke kunne gå på skolen på grunn av sykdom er selvfølgelig ikke ensbetydende med ikke å ha nære venner å betro seg til. Men skolefravær fører til mindre sosial kontakt, som kan resultere i at noen barn mister all kontakt med vennene sine (Drachler et al. 2009).

I en annen kvantitativ undersøkelse fra Folkehelseinstituttet blant 4526 ungdommer i alderen 13 til 19 år, undersøkte forskere faktorer som påvirker unges psykiske helse positivt og negativt. Av faktorene de valgte å undersøke, så de at «sosial støtte fra venner» og «å tilbringe fritiden med venner» var de mest effektive beskyttende tiltakene mot psykiske lidelser blant ungdommer (Myklestad, Røysamb & Tambs 2012).

Funnene i begge undersøkelsene samsvarer med tidligere nasjonale og internasjonale studier. De viser at sosial støtte fra venner og jevnaldrende bidrar til å beskytte ungdommer mot psykiske lidelser. (Hirch & DuBois 1992, Ystgaard 1997, Kapi, Veltsista, Kavadias, Lekea & Bakoula 2007).

Sosial isolasjon og ensomhet

Mange assosierer sosial isolasjon med ensomhet. Når det er snakk om ensomhet, refereres det ofte til Perlman og Peplaus (1981) definisjon. De definerer ensomhet som en negativ følelse – en ensom person opplever et avvik mellom ønsket og faktisk sosial kontakt.

Å være sosialt isolert er ikke det samme som å være ensom. Allikevel er det ofte en sammenheng mellom sosial isolasjon og ensomhet. Personer med få kontakter er oftere ensomme enn personer med mange kontakter (Meeuwesen, Hortulanus og Machielse 2001, Halvorsen 2005). Det er trist at noen barn og unge føler seg ensomme. De fleste vet at ensomhet er en vond følelse, uavhengig av forskning.

I tillegg til at det er leit at noen barn og unge føler seg ensomme, har undersøkelser også funnet sammenhenger mellom ensomhet og psykiske helseproblemer. Mye empirisk forskning på voksne og ungdommer viser en sammenheng mellom ensomhet og depresjon (se for eksempel Qualter, Brown, Munn & Rotenberg 2010). Interessant nok viser undersøkelser at depressive symptomer blant ungdommer i høyere grad kan knyttes til vennskapsrelatert ensomhet, heller enn foreldrerelatert ensomhet. Én mulig forklaring er at venner er den foretrukne kilden til sosial støtte i ungdomstiden (Lau, Chan & Lau 1999).

Forskere har i lang tid visst at ensomhet hos voksne kan føre til depressive symptomer senere i livet. I det siste har de også sett at ensomme barn er mer mottakelige for depressive symptomer i ungdomstiden. I én undersøkelse konkluderte forskerne med at forebygging av ensomhet i barndommen kan være en beskyttende faktor mot depresjon i voksen alder (Qualter et al. 2010).

Sammendrag

Mange barn med langtidssykdom er borte fra skolen i lengre perioder. Dette medfører begrensede muligheter til å tilbringe tid med andre barn og unge, og noen ender opp med å miste det sosiale nettverket sitt. Dette er både trist og urovekkende. Forskning viser at sosial isolasjon og ensomhet ofte henger sammen med psykiske lidelser, inkludert depressive lidelser.

Bibliografi

 1. Bell, D. S. (2016). “ME/CFS in Children” retrieved from http://www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=28892.
 2. Drachler, L.M., Leite, C.C.J., Hooper, L., Hong, C., Pheby, D., Nacul, L., Lacerda, E., Campion, P., Killett, A., McArthur, M., Poland, F., 2009. The expressed needs of people with Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis: A systematic review. BMC Public Health 9, 458.
 3. Dowsett, E. G., & Colby, J. (1997). Long-term sickness absence due to ME/CFS in UK schools: an epidemiological study with medical and educational implications. Journal of Chronic Fatigue Syndrome, 3(2), 29-42.
 4. Halvorsen, K. (2005). Ensomhet og sosial isolasjon i vår tid. Gyldendal Akademisk.
 5. Hartberg S. & Hegna K. (2014). Hør på meg - Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2013. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA Rapport 2/2014.
 6. Hirsch, B. J., & DuBois, D. L. (1992). The relation of peer social support and psychological symptomatology during the transition to junior high school: A two‐year longitudinal analysis. American Journal of Community Psychology, 20(3), 333-347.
 7. Kapi, A., Veltsista, A., Kavadias, G., Lekea, V., & Bakoula, C. (2007). Social determinants of self-reported emotional and behavioral problems in Greek adolescents. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 42(7), 594-598.
 8. Lau, S., Chan, D. W., & Lau, P. S. (1999). Facets of loneliness and depression among Chinese children and adolescents. The Journal of Social Psychology, 139(6), 713-729.
 9. Myklestad, I., Røysamb, E., & Tambs, K. (2012). Risk and protective factors for psychological distress among adolescents: a family study in the Nord-Trøndelag Health Study. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 47(5), 771-782.
 10. Meeuwesen, L., Hortulanus, R., & Machielse, A. (2001). Social contacts and social isolation: A typology. The Netherlands journal of social sciences, 37(2), 188-199.
 11. Perlman, D., & Peplau, L. A. (1981). Toward a social psychology of loneliness. Personal relationships, 3, 31-56.
 12. Qualter, P., Brown, S. L., Munn, P., & Rotenberg, K. J. (2010). Childhood loneliness as a predictor of adolescent depressive symptoms: an 8-year longitudinal study. European Child & Adolescent Psychiatry, 19(6), 493-501.
 13. Ystgaard, M., Tambs, K., & Dalgard, O. S. (1999). Life stress, social support and psychological distress in late adolescence: a longitudinal study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 34(1), 12-19.