AV1 til stor nytte

Kunnskapsdepartementet har merket seg at bruk av roboter kan være til stor nytte for elever som på grunn av sykdom eller skade ikke kan være på skolen.

Kunnskapsdepartementet uttaler seg om AV1 fordi Utdanningsdirektoratet i desember 2016 ba departementet om å avklare ulike rettslige spørsmål knyttet til bruk av roboter i undervisningen. Denne artikkelen er basert på utdrag fra departementets svar til Utdanningsdirektoratet.

Departementet har merket seg at bruk av denne typen roboter [som AV1] kan være til stor nytte for elever som på grunn av sykdom eller skade ikke kan være på skolen. Å bruke roboten til å følge med på undervisningen og det som skjer på skolen kan være med å gi eleven viktig opplæring og opplevelsen av ikke å være fullstendig fraværende og sosialt isolert fra sin klasse og sine klassekamerater.

Rett og plikt til opplæring ved langvarig sykdom og skade

«Må eleven være hjemme på grunn av sykdom eller skade og dette er en langvarig situasjon har skoleeier plikt til å tilby opplæring der. (...) Bruk av robot kan være et supplement til annen opplæring som kan sørge for økt grad av inkludering sammenliknet med å ikke bruke roboten».

«Å bruke robot for å ha kontakt med klasserommet og klassen er frivillig for eleven». Det betyr blant annet «at elever og foreldre ikke kan kreve at skolene må akseptere bruk av roboter i sine klasserom. Departementet understreker imidlertid at det er viktig å vektlegge de positive virkningene slik bruk kan ha for elevens opplæring og sosiale tilhørighet. Selv om skolen og skoleeier ikke organiserer sitt opplæringstilbud med bruk av robot, bør henvendelser fra elever og foresatte om å få utplassere en robot i klasserommet vurderes grundig og imøtekommes dersom det ikke er til hinder for undervisningen eller går ut over de andre elevene».

Gratisprinsippet

«Departementet legger til grunn at dersom bruk av robot er en del av skolens og skoleeiers opplæringstilbud, enten som en måte å organisere spesialundervisningen på eller som en del av opplæringen i helseinstitusjonen, vil skoleeier måtte dekke kostnadene forbundet med bruken. Er det derimot eleven og foreldrene som ønsker å få utplassert en robot i klasserommet som et supplement til skolens opplæringstilbud, vil ikke kostnadene til bruk av roboten kunne kreves dekket av retten til gratis opplæring. Departementet understreker imidlertid at det ikke er noe i veien for at skoleeier likevel påtar seg kostnaden også i slike tilfeller».

Fjernundervisning

«Det har blitt stilt spørsmål ved om bruk av robot er å regne som fjernundervisning. (...) Departementet viser til det som er sagt ovenfor om at elever som har langvarig fravær fra skolen på grunn av sykdom eller skade, og at den ansvarlige skoleeieren kan bruke roboter som en måte å organisere deler av opplæringstilbudet til disse elevene. (...) Bruk av robot kan komme som et supplement til annen opplæring og sørge for økt grad av inkludering sammenliknet med å ikke bruke roboten».

Kontakt: heide@noisolation.com