Komp Pro brukervilkår

Komp Pro brukervilkår

Komp er et produkt beregnet på personer med begrenset digital kompetanse og deres tjenesteytere (for eksempel hjemmehjelp i kommuner). Komp Pro/ Manage består av en hardware enhet og et software verktøy som kommuniserer med Komp enheten. Med Komp kan brukeren holde kontakt med sin familie og omgangskrets på en enkel måte uten krav til digitale forkunnskaper. Med Komp Pro/ Manage kan en administrator holde oversikt over alle sine Komper, invitere ansatte, redigere deres brukertilgang og skape grupper basert på avdelinger, eller hvem de skal kunne kommunisere med. De ansatte kan sende innhold til Kompene i deres avdeling, enten tilpasset til enkelte brukere eller til større grupper.

Disse vilkårene gjelder ved kjøp av Komp av profesjonelle kunder, for eksempel en organisasjon, bedrift eller institusjon. Dersom du er en forbruker gjelder egne vilkår.

Referanser til «No Isolation», «vi», «oss» og «vår» henviser til selskapet No Isolation AS, se kontaktinformasjon i punkt 14 nedenfor. Det gjelder særskilte vilkår ved kjøp gjennom andre enn No Isolation AS (våre salgspartnere/reselgere).


1. Definisjoner

Komp Pro-brukerBrukeren av det web baserte administrasjonsverktøyet, for eksempel en ansatt eller en oppdragstaker hos Kunden.
Komp Manage-bruker
Brukeren av det web baserte administrasjonsverktøyet, for eksempel en ansatt eller oppdragstaker hos Kunden.
Komp-bruker
Mottakeren av omsorgstjenesten som mottar informasjon gjennom Komp-apparatet fra Komp-bruker (“Produktet”).
Produkt
Komp Pro eller Komp Manage som beskrevet under.


2. Vilkår for bruk av produktet

Bruk av Komp forutsetter nedlasting av en applikasjon som brukes til å kommunisere med Komp-enheten. Ved nedlasting av appen vil brukeren bli bedt om å akseptere bruker- og lisensvilkårene.

Bruk av appen forutsetter at det etableres en brukerkonto med brukernavn og passord. Denne profilen er personlig og kan ikke brukes av andre enn app-brukeren selv.

Komp kommuniserer med software/ appen via WiFi/4G. Komp-brukeren må selv sørge for tilgang til internett via WiFi. Ved kjøp av Komp med 4G, er ubegrenset bruk av data via 4G inkludert i leie/ kjøp. 4G-donglen/ SIM-kortet kan ikke brukes til annen hardware annet enn Komp. Komp-enheten kan også brukes til privat kommunikasjon med venner eller familie via appen. Privat kommunikasjon er separat fra kommunikasjon via Komp Pro/ Manage brukeren (software).

Alle som plasserer en Komp hjemme hos en bruker er ansvarlig for å informere om hva det innebærer, samt hvordan produktet fungerer. Dersom brukeren ikke selv har samtykkekompetanse, eller man er usikker på om de forstår hva bruken innebærer vil vi anbefale å innhente samtykke fra personens verge eller rådføre seg med nærmeste familie.

Kunden er ansvarlig for at brukervilkårene overholdes av brukerne.

3. Kjøp, leie & lisenser

Prisen for produktet er oppført i bestillingen. Ved leie er minimum leieperiode 24 måneder, med mindre noe annet er spesifisert i avtalen. Minimum lisensperiode ved kjøp er 36 måneder, med mindre annet er spesifisert i avtalen. Se forøvrig våre Lisensvilkår.

4. Levering

Produktet sendes til kunden i henhold til fraktalternativet valgt av kunden i bestillingsprosessen. Estimert forsendelse- og leveringsdato vil bli oppgitt i bestillingsprosessen. No Isolation er ikke ansvarlig for forsinkelser forutsatt at produktet leveres innen 30 dager etter estimert leveringsdato. Kunden er ansvarlig for at leveringsadressen er korrekt.

Levering har skjedd når kunden har mottatt produktet eller produktet er tilgjengelig for henting (for eksempel på postkontoret). Vi bruker IncoTerms DAP og risikoen for produktet går over til kunden ved levering. Vi kan belaste kunden for returkostnader dersom produktet ikke er hentet i tide.

Ved donasjonskjøp kan No Isolation sende produktet direkte til donasjonsmottaker. Adresse til donasjonsmottaker skal oppgis ved bestilling. Kunden er ansvarlig for at korrekt adresse er oppgitt.

5. Garanti

No Isolation garanterer at produktet er egnet for det tiltenkte formål, av god kvalitet og uten mangler i materiale og utførelse. Garantikrav skal sendes til No Isolation innen rimelig tid etter mangelen oppsto.

No Isolation kan velge å reparere eller erstatte produktet. Kunden har rett til å si opp avtalen ved gjentatte garantikrav eller manglende reparasjon eller erstatning av produktet. Ved oppsigelse skal Produktet returneres i samsvar med punkt 8. Rimelige returkostnader blir dekket av No Isolation.

Garantien omfatter ikke skader forårsaket av Kunden, brukerne eller andre tredjeparter på grunn av bruk i avvik fra leie- og brukervilkår eller annen feilaktig bruk av Produktet; se punkt 8 nedenfor.

6. Produksjonsfeil

Dersom kunden oppdager feil eller mangler ved produktet fra vår side vil vi enten reparere eller tilby kunden et nytt produkt. Kunden må varsle oss innen rimelig tid etter at kunden oppdaget feilen eller mangelen, enten ved å benytte vårt reklamasjonsskjema eller ved å sende oss en epost til support@noisolation.com.

Reklamasjonsperioden gjelder i ett (1) år fra kunden først mottok produktet til avtalt leveringssted (se ordrebekreftelsen). Vi dekker ikke feil eller mangler etter utløpet av reklamasjonsperioden.

Ved vedvarende feil og mangler ved produktet har kunden rett til prisavslag eller å heve avtalen i henhold til kjøpsloven. Erstatning er begrenset etter punkt 5.

7. Ansvarsbegrensning

No Isolation sitt ansvar er uttømmende regulert i punkt 5 ovenfor. No Isolation skal ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade, med mindre det følger av ufravikelig lov at No Isolation er ansvarlig.

No Isolation er under ingen omstendighet ansvarlig for for tapt fortjeneste, tapte besparelser, tap av omdømme, tap av goodwill, direkte, indirekte, tilfeldige, strafferettslige, spesielle eller følgeskader som oppstår som følge av eller i forbindelse med salg av produkter eller tjenester fra No Isolation eller bruk derav, uansett om slike skader er basert på erstatning, garanti, kontrakt eller annet juridisk grunnlag, selv om No Isolation har blitt informert eller er klar over mulighetene for slike skader. No Isolations samlede og kumulative ansvar overfor Kunden skal aldri overstige prisen som Kunden har betalt, i henhold til denne avtalen for de foregående 12 kalendermånedene.

8. Forsinket betaling og brudd på avtalevilkårene

Ved manglende eller forsinket betaling kan vi deaktivere kontoen frem til korrekt betaling er mottatt. Vi gir kunden et varsel på minimum 14 dager før vi deaktiverer kontoen. Ved vedvarende betalingsmislighold forbeholder vi oss retten til å heve avtalen.

Ved brudd på brukervilkårene vil kunden motta en advarsel. Dersom bruddene fortsetter på tross av advarselen forbeholder vi oss retten til å deaktivere kontoen eller heve avtalen.

Ved heving må kunden levere Komp-enheten tilbake til oss innen 14 dager fra vi har varslet at avtalen er hevet. Kunden er selv ansvarlig for å dekke fraktkostnadene ved retur. Dersom kunden ikke leverer produktet innen 14 dager forbeholder oss vi retten til å fakturere kunden for produktet etter gjeldende prisliste.

9. Produktoppdateringer

Programvaren til produktet vil bli løpende oppdatert og vedlikeholdt. Ved leie av produktet kan vi be om å få bytte ut produktet med en ny versjon. Ved bytte av produkt sender vi kunden det nye produktet før kunden trenger å returnere det gamle.

Dersom kunden ikke ønsker å bytte ut det gamle produktet kan det forekomme at programvaren etter hvert ikke lenger vil være kompatibel med gamle produktet. No Isolation påtar seg ikke ansvaret for å vedlikeholde programvaren for produkter som er eldre enn fem år.

10. IP-rettigheter og lisenser

No Isolation har eksklusive og verdensomspennende rettigheter til alle immaterielle rettigheter knyttet til produktet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, konsepter, design, varemerker, knowhow, forretningshemmeligheter, opphavsrett og andre immaterielle rettigheter.

Kunden får en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens for å bruke Produktet, begrenset til funksjonene som er aktivert via brukerkontoen. Programvaren og eventuelle tredjeparts programvare, dokumentasjon, grensesnitt, innhold, skrifter og eventuelle data som følger med lisensen, er lisensiert, ikke solgt, kun til bruk i henhold til disse vilkår.

Vi kan gjøre tilgjengelige fremtidige oppdateringer av produktet som ikke nødvendigvis inkluderer alle eksisterende funksjoner. Disse vilkår vil regulere eventuelle programvareoppdateringer som erstatter eller supplerer det opprinnelige produktet, med mindre slike oppdateringer ledsages av en separat lisens.

11. Erstatning ved skade

Dersom produktet er skadet ved retur til No Isolation etter at avtalen er sagt opp eller hevet forbeholder No Isolation seg retten til å kreve erstatning for dekning av enten reparasjonskostnadene eller nytt erstatningsprodukt. Dette gjelder ikke for feil eller mangler fra vår side (produksjonsfeil).

12. Personvern

No Isolation behandler enkelte personopplysninger i forbindelse med leveringen av produktet, samt drift- og vedlikehold av tjenesten (programvaren). Mer informasjon om vår behandling av personopplysninger fremgår av personvernerklæringen.

13. Administrasjonsverktøy

Ved bruk i kommuner og andre institusjoner, vil institusjonen benytte seg av styringsverktøyet Komp Pro/ Komp Manage. Ved bruk av dette verktøyet har institusjonen rett til å låne ut det samme produktet til flere brukere, men skal sørge for at det kun er en bruker som anvender produktet om gangen. Hver gang en ny bruker gis tilgang til produktet, skal en ny bruker opprettes i administrasjonsløsningen, og den tidligere brukeren skal slettes.

Ved bruk av Komp Pro/ Komp Manage skal det inngås særskilt databehandleravtale med kunden.

14. Endringer av vilkårene

Endringer av disse vilkårene vil kun få effekt for påfølgende abonnementsperioder. No Isolation vil varsle om endringer i pris og øvrige vilkår 14 dager før ny abonnementsperiode påløper.

Dersom det er behov for endringer av vilkårene før ny abonnementsperiode påløper vil vi varsle kunden om dette. Eventuelle endringer vil kun gjelde for kunder som har akseptert de endrede vilkårene. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å ikke fornye abonnementet dersom endrede vilkår ikke aksepteres.

15. Tvister

Avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår enighet om en løsning gjennom forhandlinger, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting.

16. Kontaktinformasjon

No Isolation AS

Org. nr: 815 716 272

Trondheimsveien 2

0560 Oslo

E-post: support@noisolation.com

Tlf: 908 74 495

17. Tillegg til denne avtalen

Kunden vil bli varslet om eventuelle endringer i denne avtalen, senest 14 kalenderdager før fornyelse av avtalen i samsvar med punkt 6.

Eventuelle varslede endringer trer først i kraft etter at avtalen er fornyet for en ny periode. NoIsolation forbeholder seg retten til å kansellere avtalen i samsvar med punkt 6 dersom endringen ikke aksepteres av Kunden.

I tillegg til disse vilkår gjelder våre Lisensvilkår for software (SaaS).

18. Force majeure

No Isolation er ikke ansvarlig overfor Kunden for manglende evne til å holde sine forpliktelser overfor Kunden som følge av streik, arbeidsstans eller ulykker i arbeid, naturkatastrofer ellerannen årsak eller omstendighet utenfor No Isolations rimelige kontroll.

I tilfelle en slik tilfelle som er angitt ovenfor, vil No Isolation sine forpliktelser bli suspendert i den perioden omstendighetene pågår, uten at No Isolation er ansvarlig eller ansvarlig overfor Kunden for eventuelle skader som oppstår derav.

19. Avtaletolkning

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom partene og erstatter alle tidligere avtaler eller skrifter mellom partene.

20. Ugyldighet 


Dersom noen del av denne avtalen viser seg å være ugyldig på grunn av obligatorisk lov eller endelig rettslig dom, skal den bare påvirke de delene som ble funnet ugyldige. De resterende delene av denne avtalen vil fortsatt kunne håndheves.

Derfor er brudd på en av de separate avtalene ikke en brudd på resten av kontrakten, og det er ikke en gyldig grunn for den andre parten å nekte å respektere en eventuell del av kontrakten som ikke er overtrådt.

21. Lovvalg og verneting

Denne avtalen styres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen, som ikke er løst, skal søkes løst ved forhandling. Oslo Tingrett vedtas som verneting mellom partene.

Komp Pro Brukervilkår (vedlegg)

1. Vilkår for Komp Pro/ Manage brukere


Komp Pro/ Manage leveres av det norske selskapet No Isolation AS. Følgende vilkår gjelder for bruk av tjenesten: Komp Pro/ Manage kan kun brukes til profesjonelle formål, som instruert av arbeidsgiver.

 • Du må opprette en brukerprofil med et personlig passord. Passordet skal ikke brukes eller bli gitt til noen andre.
 • No Isolation forbeholder seg retten til å deaktivere kontoen din dersom du bruker Komp i strid med disse vilkårene eller instruksjonene gitt av din arbeidsgiver.
 • Du er ansvarlig for alt innholdet du deler på tjenesten.
 • Personopplysninger behandles i samsvar med personvernerklæringen.

2. Vilkår for bruk for Komp-enheten

 • Komp-enheten skal plasseres på en at / solid overflate for å sikre at den ikke faller.
 • Komp-enheten skal bare brukes med strømforsyningen som er angitt i esken, og 4G-dongelen/ SIM-kortet skal ikke brukes sammen med andre produkter.
 • Komp-enheten er ikke vanntett. Enheten skal ikke vaskes under rennende vann.
 • Garantien gjelder ikke hvis du prøver å reparere Komp-enheten på egen hånd.

3. Personlig informasjon

 • Kun inviterte brukere (familie eller tjenesteleverandør) kan kontakte deg via Komp.
 • Når Komp er slått på, startes videosamtaler automatisk etter 10 sekunder når noen ringer.
 • Husk at du alltid kan slå av Komp-skjermen hvis du ikke vil svare, eller la den stå av hvis du ikke vil bli kontaktet.
Oppdatert 15.10.2019 Versjon 3.2 NO