Brukervilkår for AV1

NO ISOLATION

Brukervilkår for AV1

AV1

1 Innledende bestemmelser

No Isolation, organisasjonsnummer 815 716 272, tilbyr et produkt og en tjeneste beregnet på langtidssyke barn og unge. Produktet består av en avatar («AV1»), og en applikasjon («Applikasjonen») som sammen utgjør produktet («Produktet»). Formålet med Produktet er at langtidssyke barn og unge skal kunne delta, så godt som mulig, i daglige aktiviteter med sine venner og medelever. Vennene til barnet vil eksempelvis ha AV1 med seg på tur, i klasserommet eller på en fotballkamp. Samtidig kan barnet følge med på hva vennene gjør fra barnets nettbrett eller smarttelefon. Overføringen skjer gjennom Applikasjonen. Applikasjonen fungerer slik at det ikke lagres bilde og lyd noe sted. Videre vil det kun være barnet som kan logge seg på for å bruke Produktet.

Dette dokumentet utgjør brukervilkårene for Produktet («Brukervilkårene»).

Brukervilkårene er bindende for alle som kjøper, leier eller bruker Produktet, og du (som privatperson, selskap, organisasjon, stiftelse, forening eller annen enhet) («Kunden») forplikter deg til å følge Brukervilkårene ved å gi din aksept til disse i bestillingsprosessen, eller ved på annen måte å akseptere Brukervilkårene, for eksempel ved å ta Produktet i bruk. Innsendt bestilling/ordre («Ordre») sammen med disse Brukervilkårene utgjør en avtale mellom Kunden og No Isolation («Avtalen»).

Brukeren av Produktet er barn og deres foreldre/foresatte («Bruker»). Brukerne vil, i tillegg til disse Brukervilkårene, være underlagt egne vilkår som gjelder spesifikt for bruk av Applikasjonen («Applikasjonsvilkårene»). Den enkelte Bruker vil bli bedt om å samtykke til Applikasjonsvilkårene i Applikasjonen før den kan tas i bruk.

Dersom du kjøper eller leier Produktet for donasjon eller gave til en tredjepart, vil du som kjøper forplikte deg til å overholde vilkårene i klausul 5, 8.2, 11, 12, 13, 14, 15, 17 og 18 i disse Brukervilkårene. Du gir ditt samtykke til Brukervilkårene ved å sende inn en Ordre til No Isolation.

2 Personopplysninger og informasjonssikkerhet

De personopplysninger som oppgis til No Isolation blir behandlet i samsvar med gjeldende lover for personvern. For mer info om vår behandling av personopplysninger, se personvern.

For det tilfellet at Produktet brukes til formål som ikke er rent personlig eller privat, gjelder No Isolations databehandleravtale. All data, informasjon og materiell av alle slag som legges inn eller lastes opp i AV1 og Applikasjonen tilhører Kunden og/eller Bruker, inkludert personopplysninger («Kundedata»). Kunden er behandlingsansvarlig for all Kundedata som No Isolation behandler i forbindelse med leveranse av Produktet med tilhørende tjeneste. No Isolation vil kun behandle data, informasjon og materiell med det formål å levere tjenesten til Kunden, inkludert support, service og vedlikehold, og kan ikke behandle data for andre formål med mindre slik behandling følger av lovpålagte krav. No Isolations databehandleravtale er en del av disse Brukervilkårene som Vedlegg 1, og inneholder nærmere opplysninger om databehandlingsforholdet.

3 Registrering

Det er barnet som skal opprette bruker i Applikasjonen. Foreldre, foresatte, helsemedarbeidere eller andre omsorgspersoner skal ikke ha tilgang til å logge seg på barnets bruker eller følge med på skjermen når barnet benytter seg av Produktet, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Bruker og utdanningsinstitusjonen eller annen enhet hvor AV1 befinner seg.

Barnet må ved registrering kun oppgi korrekte opplysninger om seg selv. Barnet angir ved registrering en PIN-kode. PIN-koden kan ikke benyttes av andre enn barnet, og det må oppbevares på et trygt sted.

Med rimelig varsel kan No Isolation kreve at barnet endrer PIN-kode. Dersom det mistenkes at den personlige PIN-koden benyttes av en annen, må barnet umiddelbart bytte PIN-kode.

4 Avtalens varighet

Med mindre Avtalen termineres tidligere i henhold til denne Avtalen, skal Avtalen gjelde fra dato for innsending av Ordre til No Isolation og skal vare i perioden som stipulert i bestillingen («Startperioden»). Med mindre annet er avtalt i bestillingsprosessen, skal Avtalen deretter fornyes automatisk med en periode som tilsvarer lengden på Startperioden (hver slik periode en «Fornyelsesperiode» og sammen med Startperioden, «Avtaleperioden») med mindre en av partene skriftlig sier opp Avtalen før utløpet av Startperioden eller gjeldende Fornyelsesperiode.

Ved leie av Produktet skal Produktet leveres tilbake til No Isolation innen rimelig tid etter opphør av Avtalen, og senest innen tretti (30) dager fra opphør. Med mindre annet er avtalt, skal Kunden dekke kostnadene knyttet til retur av Produktet. Eventuelle mangler eller ødelagte deler m.m. som faller utenfor garantien i klausul 11, belastes Kunden. Dette kontrolleres av No Isolation innen rimelig tid etter retur.

5 Pris og betaling for Produktet

5.1 Generelle betingelser

Den samlede prisen for Produktet fremkommer i bestillingsprosessen, og betales forskuddsvis, eller i tråd med det betalingsalternativ Kunden velger i bestillingsprosessen. Alle priser er oppgitt i NOK inkludert merverdiavgift. Prisen inkluderer:

  • 4G data
  • Brukermanual og support
  • Styringsapplikasjon og oppdateringer av denne
  • Gratis oppgradering av programvare

Ved manglende eller forsinket betaling kan No Isolation, etter minst fjorten (14) dagers skriftlig varsel, gjøre Produktet utilgjengelig for Kunden. Ved vedvarende betalingsmislighold kan No Isolation heve Avtalen.

5.2 Langtidsleie

Med mindre annet er avtalt i bestillingsprosessen, skal leiesummen betales årlig forskuddsvis og kan ikke kanselleres eller refunderes (med mindre man faller innenfor angreretten som følger av klausul 17). Betalingen for leie av Produktet er løpende. Det betyr at hvis Kunden ikke sier opp Avtalen innen utløpet av Startperioden eller gjeldende Fornyelsesperiode, vil Kunden bli trukket for ny leie for tolv (12) måneder.

5.3 Korttidsleie

Med mindre annet er avtalt i bestillingsprosessen, skal leiesummen betales månedlig forskuddsvis og kan ikke kanselleres eller refunderes (med mindre man faller innenfor angreretten som følger av klausul 17). Betalingen for leie av Produktet er løpende. Det betyr at hvis Kunden ikke sier opp Avtalen innen utløpet av Startperioden eller gjeldende Fornyelsesperiode, vil Kunden bli trukket for ny leie for en (1) måned.

5.4 Kjøp

Med mindre annet er avtalt i bestillingsprosessen, betaler Kunden ved kjøp av Produktet prisen for Produktet samt en (1) måneds data- og supportpakke ved bestilling. Med mindre annet er avtalt i bestillingsprosessen, skal data- og supportpakkeavgiften betales månedlig forskuddsvis og kan ikke kanselleres eller refunderes (med mindre man faller innenfor angreretten som følger av klausul 17). Betalingen for data- og supportpakken er løpende. Det betyr at hvis Kunden ikke sier opp Avtalen innen utløpet av Startperioden eller gjeldende Fornyelsesperiode, vil Kunden bli trukket for ny data- og supportpakkeavgift for en (1) måned.

5.5 Donasjoner

Ved bestilling kan Kunden velge mellom flere ulike donasjonspakker. Alle donasjonspakkene har en varighet på tolv (12) måneder, og prisen for donasjonspakken betales av Kunden ved bestilling. Alle donasjonspakker inkluderer leie av Produktet samt en datapakke. Ved utløpet av 12-månedersperioden vil leieperioden automatisk opphøre, med mindre annet er avtalt. Dersom Produktet skal brukes etter opphøret av leieperioden, må Kunden bestille og betale for en ny donasjonspakke. Dersom mottaker ønsker å beholde AV1 også etter opphør av donasjonsperioden, kan mottaker kontakte No Isolation direkte for å forlenge leieperioden.

6 Endring av prismodell

For nærmere informasjon om endring av prismodell, se de til enhver tid gjeldende vilkår på No Isolations hjemmeside.

7 Antall brukere

Ved utleie av AV1 til skoler og andre institusjoner, kan institusjonen benytte seg av styringsverktøyet Min Admin. Ved bruk av Min Admin har institusjonen rett til å låne ut det samme Produktet til flere Brukere, men skal sørge for at det kun er en Bruker som anvender Produktet om gangen. Hver gang en ny Bruker gis tilgang til Produktet, skal en ny bruker opprettes i Min AV1, og den tidligere brukeren skal slettes. Det er kun tillatt å skifte Bruker fire ganger per måned.

8 Levering av Produktet

8.1 Generelt

Produktet sendes til Kunden i henhold til fraktalternativet valgt av Kunden i bestillingsprosessen.

Anslått forsendelse- og leveringsdato vil bli oppgitt i bestillingsprosessen. Leveringsdatoen vil avhenge av det valgte fraktalternativet og leveringsstedet, samt tidspunktet for betaling. Kunden anerkjenner at forsinkelser i forhold til estimert forsendelses- og leveringsdato kan forekomme. No Isolation skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser i forhold til estimert leveringsdato forutsatt at Produktet leveres innen tretti (30) dager etter slik estimert leveringsdato.

Produktet leveres til leveringsadressen spesifisert av Kunden i bestillingsprosessen. Kunden er ansvarlig for å sikre at den riktige adressen er registrert til enhver tid, og No Isolation er ikke ansvarlig for tap som skyldes Kundens manglende oppdatering av leveringsadressen.

Levering har skjedd når Kunden eller Kundens representant har mottatt Produktet. Risikoen for Produktet går over til Kunden når han eller hans representant har mottatt Produktet. Hvis Produktet ikke hentes eller mottas til avtalt tid, og dersom dette skyldes Kunden eller omstendigheter knyttet til Kunden, går risikoen over til Kunden når varen er stilt til Kundens rådighet, og unnlatelsen av å hente/ta mottakelse av Produktet utgjør et kontraktsbrudd av Kunden. No Isolation forbeholder seg retten til å belaste Kunden for ekstra forsendelseskostnader på grunn av Kundens unnlatelse av å hente/ta mottak av Produktene til avtalt tid.

8.2 Særlig om levering ved donasjonskjøp

Ved donasjonskjøp kan No Isolation sende Produktet direkte til donasjonsmottaker på vegne av Kunden dersom Kunden ønsker det, og dersom Kunden oppgir mottakers leveringsadresse til No Isolation innen rimelig tid etter bestilling. Dersom Kunden ikke oppgir mottakers leveringsadresse innen rimelig tid etter bestilling, vil No Isolation sende Produktet til Kundens leveringsadresse oppgitt i bestillingsprosessen. Ved donasjonskjøp skal Kunden selv velge mottaker av donasjonen, og donasjonen skal under alle omstendigheter anses gitt til mottakeren av Kunden. No Isolation skal under ingen omstendigheter velge mottaker på vegne av Kunden.

9 Mislighold og utestengelse av tjenesten

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til Avtalen, og slikt mislighold ikke rettes opp innen tretti (30) dager etter skriftlig varsel fra den annen part, kan den andre parten heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

No Isolation forbeholder seg retten til å gjøre Produktet utilgjengelig for Bruker dersom Brukervilkårene ikke etterleves. Det ligger til No Isolations diskresjonære myndighet å bestemme slik utestengelse, men Kunden har rett til en begrunnelse fra No Isolation for avgjørelsen. No Isolation påtar seg ikke noe økonomisk ansvar i så henseende. No Isolation har videre rett til å si opp denne Avtalen dersom det foreligger brudd på Brukervilkårene, for eksempel ved misbruk av tjenesten, slik som, men ikke begrenset til, at det tas skjermbilder, at flere Brukere benytter samme bruker i Applikasjonen, at andre enn Brukeren og eventuelle autoriserte tredjepersoner gis tilgang til skjermen når Produktet er i bruk eller dersom annen rimelig grunn foreligger.

10 Brukerens ansvar

Brukerne har ansvar for de handlinger de utfører når de benytter Produktet. Bruker og Kunden forplikter seg til å holde No Isolation skadesløs for krav fra tredjeparter på grunn av Brukerens bruk av Produktet i strid med Brukervilkårene. Dette gjelder også bruk i strid med gjeldende lover og regler.

Skader som skyldes feil på Produktet eller skader/feil som har med dets bruk å gjøre skal umiddelbart meldes til No Isolation.

11 Produktmangler og Garanti

Dersom Kunden oppdager at Produktet har mangler, må Kunden, innen rimelig tid etter at Kunden ble kjent med mangelen, sende en skriftlig reklamasjon til No Isolation. No Isolations standard reklamasjonsskjema finner du her.

Dersom Kunden er forbruker, må reklamasjoner knyttet til mangler på Produkter i alle tilfeller meddeles No Isolation innen fem (5) år etter at Kunden først mottok Produktet. For ikke-forbrukere gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på ett (1) år etter at Kunden først mottok Produktet. Dersom mangelen skyldes en produktfeil, har Kunden, dersom kunden er forbruker, krav på alle de rettigheter som følger av gjeldende forbrukerlovgivning.

No Isolation påtar seg i tillegg, både dersom Kunden er forbruker eller ikke-forbruker, å vederlagsfritt reparere eller sende et erstatningsprodukt opptil to ganger per år i Avtaleperioden dersom Produktet blir skadet, uansett årsak. Frakt er ikke inkludert, med mindre annet er avtalt. Deretter er det mulig å få AV1 reparert eller erstattet med en fast egenandel på NOK 7 499. Egenandelen inkluderer frakt. No Isolation tar forbehold om å endre vilkårene i dette punkt 11 tredje avsnitt i Avtaleperioden, men da maksimalt en gang per år. Garantien gjelder ikke ved tyveri eller tap av Produktet.

12 Ansvarsbegrensning

Utover garantibestemmelsen i klausul 11, skal ikke No Isolation holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade, med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet fra No Isolations side, eller det følger av ufravikelig lov at No Isolation er ansvarlig.

No Isolations ansvar overfor Kunden og Brukeren er begrenset til det beløp Kunden har betalt til No Isolation for Produktet, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

Utover det som følger av denne klausul 12, er ikke No Isolation ansvarlig for økonomisk tap Kunden og/eller Brukeren måtte lide som følge av bruk av Produktet. Produktet brukes på eget ansvar og tilbys Kunden som det er.

13 Oppdatering og vedlikehold

Produktets software oppdateres jevnlig og automatisk. Ved oppdateringer av hardware kan Produktet leveres til No Isolation. Produktet sendes til den enhver tid gjeldende adresse på No Isolations hjemmesider. Kunden vil bli fakturert for oppdateringen av hardware, med mindre annet er avtalt med No Isolation. Brukeren må under ingen omstendighet utføre reparasjoner eller endringer på Produktet, men må umiddelbart gi No Isolation beskjed om det oppstår driftsforstyrrelser eller annet som tilsier at reparasjon er nødvendig. No Isolation fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader Produktet blir påført ved Brukers egne reparasjonsarbeider.

No Isolation forbeholder seg retten til å foreta nødvendig vedlikehold på Produktet. No Isolation vil tilstrebe å utføre slikt vedlikehold uten unødig forstyrrelse for Brukeren. No Isolation skal ikke holdes ansvarlig for eventuell manglende tilgang til Produktet som følge av nødvendig vedlikehold eller oppdateringer.

14 Immaterielle rettigheter

Produktets innhold samt tilhørende opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter tilhører No Isolation og er No Isolations eiendom. Brukere er ansvarlig for at deres bruk av Produktet ikke er i strid med No Isolations immaterielle rettigheter.

Kunden eller Brukeren kan gi forslag, kommentarer til forbedringer eller funksjonalitet eller annen tilbakemelding («Tilbakemelding») til No Isolation med hensyn til Produktet eller andre immaterielle rettigheter som tilhører No Isolation. Tilbakemeldingene tas til vurdering av No Isolation, men No Isolation er ikke under noen omstendighet forpliktet til å endre Produktet basert på slike Tilbakemeldinger. Ved at Kunden eller Brukeren gir slike Tilbakemeldinger, anerkjenner Kunden eller Brukeren at No Isolation gis fullt eierskap til slike Tilbakemeldinger, både materielle og immaterielle, og at det ikke skal svares vederlag av noe slag for slike Tilbakemeldinger, verken på tidspunktet for Tilbakemeldingen eller i fremtiden.

15 Force Majeure

No Isolation skal ikke være ansvarlig overfor Kunden eller Brukeren for forsinket oppfyllelse av eller for mangel på oppfyllelse av sine forpliktelser etter denne Avtalen, helt eller delvis, dersom slik forsinkelse eller manglende oppfyllelse er forårsaket av offentlig regulering, brann, streik, lockout, eksport- eller importforbud eller et annet lignende forhold som No Isolation ikke med rimelighet kan forventes å ha kontroll over og som derfor utgjør en force majeure-hendelse. Forsinkelser i å oppfylle forpliktelser på grunn av en force majeure-hendelse skal automatisk forlenge fristen for å oppfylle slike forpliktelser i en periode som tilsvarer varigheten av en slik force majeure-hendelse.

16 Endringer i Brukervilkårene

No Isolation kan endre Brukervilkårene. Det er Brukers ansvar å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende Brukervilkårene, men gjøres det vesentlige endringer, vil Brukeren bli varslet. Dersom Brukeren fortsetter å bruke Produktet etter at en endring er gjort, anses Brukeren for å ha akseptert endringen(e).

De til enhver tid gjeldende brukervilkårene finnes på våre nettsider: Brukervilkår for AV1.

17 Angrerett

Dersom kunden er forbruker har Kunden rett til å gå fra denne avtalen innen fjorten (14) dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper fjorten (14) dager etter den dag Kunden eller en annen tredjemann enn transportøren, som Kunden har utpekt, får Produktet i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du innen angrefristen utløper underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra Avtalen, f.eks. ved e-post til support@noisolation.com eller i et brev sendt med post til adressen nedenfor.

No Isolation AS

Trondheimsveien 2, 0560 Oslo

Kunden kan også benytte angreskjemaet som finnes på våre nettsider: Angrerettskjema (NO, SE, DK, FI).

Dersom Kunden går fra denne Avtalen, skal No Isolation tilbakebetale alle betalinger mottatt fra Kunden, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest fjorten (14) dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne Avtalen. Tilbakebetalingen vil bli foretatt med samme betalingsmiddel som Kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Kunden vil ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Kunden er ansvarlig kun for en eventuell reduksjon i Produktets verdi som skyldes en annen håndtering av Produktet enn den som er nødvendig for å fastslå dets art, egenskaper og funksjon. No Isolation forbeholder seg retten til å avvente tilbakebetalingen til Produktet er returnert, eller til No Isolation besitter tilstrekkelig dokumentasjon på at Produktet er sendt tilbake.

Kunden bærer de direkte kostnadene ved å returnere Produktet. For å motta full refusjon skal Produktet være i lik stand som den ble mottatt av Kunden, uten mangler eller synlige merker, når den mottas i retur hos No Isolation.

18 Tvister

Avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår enighet om en løsning gjennom forhandlinger, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting.