Brukervilkår for Komp

Brukervilkår for Komp

Komp

1 Innledende bestemmelser

No Isolation, organisasjonsnummer 815 716 272, tilbyr et produkt og en tjeneste beregnet på mennesker med begrensede digitale ferdigheter samt deres sosiale nettverk. Produktet består av en skjerm med en innebygd kommunikasjonsprogramvare («Komp» eller «Skjermen») og en applikasjon («Applikasjonen»), som sammen utgjør produktet («Produktet»). Brukerne av Produktet er personen som har tilgang til Skjermen («Komp-bruker») og personer i hans/hennes omgangskrets som har opprettet en profil i Applikasjonen («Appbruker») og sammen med Komp-bruker, («Bruker»). Formålet med Produktet er å tilrettelegge for enklere kommunikasjon mellom Brukeren og Brukerens sosiale nettverk, uavhengig av digitale ferdigheter. Personer i Brukerens omgangskrets kan laste ned Applikasjonen på sin mobiltelefon eller nettbrett og enkelt sende bilder eller tekst til Skjermen som er plassert hos Brukeren. Videre gjør Produktet det enkelt for Brukeren å kommunisere direkte med venner og familie via toveis videosamtale. For mer informasjon om Produktet og hvordan det fungerer, se Komp.

Dette dokumentet utgjør brukervilkårene for Produktet («Brukervilkårene»).

Brukervilkårene er bindende for alle som kjøper, leier eller bruker Produktet, og du (som privatperson, selskap, organisasjon, stiftelse, forening eller annen enhet) («Kunden») forplikter deg til å følge Brukervilkårene ved å gi din aksept til disse i bestillingsprosessen, eller ved på annen måte å akseptere Brukervilkårene, for eksempel ved å ta Produktet i bruk. Innsendt bestilling/ordre («Ordre») sammen med disse Brukervilkårene utgjør en avtale mellom Kunden og No Isolation («Avtalen»).

Appbrukerne vil, i tillegg til disse Brukervilkårene, være underlagt egne vilkår som gjelder spesifikt for bruk av Applikasjonen («Applikasjonsvilkårene»). Den enkelte Appbrukeren vil bli bedt om å samtykke til Applikasjonsvilkårene i Applikasjonen før den kan tas i bruk.

Dersom du kjøper eller leier Produktet for donasjon eller gave til en tredjepart, vil du som kjøper forplikte deg til å overholde vilkårene i klausul 6, 7.2, 10, 11, 12, 13, 14, 16 og 17 i disse Brukervilkårene. Du gir ditt samtykke til Brukervilkårene ved å sende inn en Ordre til No Isolation.

2 Personopplysninger og informasjonssikkerhet

De personopplysninger som oppgis til No Isolation blir behandlet i samsvar med gjeldende lover for personvern. For mer info om vår behandling av personopplysninger, se personvern.

For det tilfellet at Produktet brukes til formål som ikke er rent personlig eller privat, gjelder No Isolations databehandleravtale. All data, informasjon og materiell av alle slag som legges inn eller lastes opp i Komp og Applikasjonen tilhører Kunden og/eller Bruker, inkludert personopplysninger («Kundedata»). Kunden er behandlingsansvarlig for all Kundedata som No Isolation behandler i forbindelse med leveranse av Produktet med tilhørende tjeneste. No Isolation vil kun behandle data, informasjon og materiell med det formål å levere tjenesten til Kunden, inkludert support, service og vedlikehold, og kan ikke behandle data for andre formål med mindre slik behandling følger av lovpålagte krav. No Isolations databehandleravtale er en del av disse Brukervilkårene som Vedlegg 1, og inneholder nærmere opplysninger om databehandlingsforholdet.

3 Registrering i Applikasjonen

Før Applikasjonen kan tas i bruk må Appbrukeren registrere seg. Appbrukeren må ved registrering kun oppgi korrekte opplysninger om seg selv. Etter registrering opprettes en brukerprofil. Denne profilen er personlig og kan ikke brukes av andre enn Appbrukeren selv. Dersom en Appbruker mistenker at deres personlige profil benyttes av en annen må vedkommende Appbruker umiddelbart varsle No Isolation om dette.

4 Utstyr som ikke leveres av No Isolation

Komp kommuniserer med Applikasjonen via WiFi eller mobilt bredbånd. Komp-bruker må selv sørge for tilgang til internett via WiFi eller mobilt bredbånd. Komp-bruker er videre ansvarlig for eventuelt annet utstyr («Utstyr») som brukes i forbindelse med Produktet, men som ikke leveres av No Isolation, inkludert installasjon, drift og vedlikehold av slikt utstyr på Brukerens egen bekostning.

Bruker anerkjenner at No Isolation ikke gir noen garantier knyttet til Utstyret og at No Isolation ikke er ansvarlig for eventuelle problemer som oppstår som følge av bruk av slikt Utstyr.

5 Avtalens varighet

Ved kjøp har kunden en utvidet angrerett som gjelder i tretti (30) dager fra produktet er mottatt av kunden. Kunden kan fritt returnere produktet ubrukt i original forpakning og få full refusjon for beløpet. Kontakt orders@noisolation.com for returblankett. Se ellers punkt 16 i brukervilkårene om angrerett. Ved leie skal skal avtalen gjelde fra dato for innsending av Ordre til No Isolation og skal vare frem til en av partene skriftlig sier opp Avtalen med tretti (30) dager skriftlig varsel, eller Avtalen termineres i henhold til disse Brukervilkårene. Ved leie av Produktet er Avtalen uoppsigelig for Kunden i tre (3) måneder fra innsendt Ordre. Avtalen fornyes deretter automatisk hver måned frem til en av partene skriftlig sier den opp med tretti (30) dagers skriftlig varsel. Se ellers punkt 16 i brukervilkårene om angrerett.

Ved leie av Produktet skal Produktet leveres tilbake til No Isolation innen rimelig tid etter opphør av Avtalen, og senest innen tretti (30) dager fra opphør. Med mindre annet er avtalt skal Kunden dekke kostnadene knyttet til retur av Produktet. Eventuelle mangler eller ødelagte deler m.m. belastes Kunden. Dette kontrolleres av No Isolation innenfor rimelig tid etter retur. Dersom Produktet ikke tilbakeleveres kan No Isolation kreve erstatning.

6 Pris og betaling for Produktet

Den samlede prisen for Produktet fremkommer i bestillingsprosessen, og betales forskuddsvis eller i tråd med det betalingsalternativ Kunden velger i bestillingsprosessen.

Alle priser er oppgitt i norske kroner inkludert merverdiavgift.

Prisen inkluderer:

  • Brukermanual og support
  • Styringsapplikasjon og oppdateringer av denne
  • Gratis oppgradering av programvare

Ved manglende eller forsinket betaling kan No Isolation, etter minst fjorten (14) dagers skriftlig varsel, gjøre Produktet utilgjengelig for Kunden. Ved vedvarende betalingsmislighold kan No Isolation heve Avtalen.

7 Levering av Produktet

7.1 Generelt


Produktet sendes til Kunden i henhold til fraktalternativet valgt av Kunden i bestillingsprosessen.

Anslått forsendelse- og leveringsdato vil bli oppgitt i bestillingsprosessen. Leveringsdatoen vil avhenge av det valgte fraktalternativet og leveringsstedet, samt tidspunktet for betaling. Kunden anerkjenner at forsinkelser i forhold til estimert forsendelses- og leveringsdato kan forekomme. No Isolation skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser i forhold til estimert leveringsdato forutsatt at Produktet leveres innen tretti (30) dager etter slik estimert leveringsdato.

Produktet leveres til leveringsadressen spesifisert av Kunden i bestillingsprosessen. Kunden er ansvarlig for å sikre at den riktige adressen er registrert til enhver tid, og No Isolation er ikke ansvarlig for tap som skyldes Kundens manglende oppdatering av leveringsadressen.

Levering har skjedd når Kunden eller Kundens representant har mottatt Produktet. Risikoen for Produktet går over til Kunden når han eller hans representant har mottatt Produktet. Hvis Produktet ikke hentes eller mottas til avtalt tid, og dersom dette skyldes Kunden eller omstendigheter knyttet til Kunden, går risikoen over til Kunden når varen er stilt til Kundens rådighet, og unnlatelsen av å hente/ta mottakelse av Produktet utgjør et kontraktbrudd av Kunden. No Isolation forbeholder seg retten til å belaste Kunden for ekstra forsendelseskostnader på grunn av Kundens unnlatelse av å hente/ta mottak av Produktene til avtalt tid.

7.2 Særlig om levering ved donasjonskjøp


Ved donasjonskjøp kan No Isolation sende Produktet direkte til donasjonsmottaker på vegne av Kunden dersom Kunden ønsker det, gitt at Kunden oppgir mottakers leveringsadresse innen rimelig tid etter bestilling. Ved donasjonskjøp skal Kunden selv velge mottaker av donasjonen, og donasjonen skal under alle omstendigheter anses som gitt til mottakeren av Kunden. No Isolation skal under ingen omstendigheter velge mottaker på vegne av Kunden.

8 Mislighold og utestengelse av tjenesten

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til Avtalen, og slikt mislighold ikke rettes opp innen tretti (30) dager etter skriftlig varsel fra den annen part, kan den andre parten heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

No Isolation forbeholder seg retten til å gjøre Produktet utilgjengelig for Bruker dersom Brukervilkårene ikke etterleves. Det ligger til No Isolations diskresjonære myndighet å bestemme slik utestengelse, men Kunden har rett til en begrunnelse fra No Isolation for avgjørelsen. No Isolation påtar seg ikke noe økonomisk ansvar i så henseende. No Isolation har videre rett til å si opp denne Avtalen dersom det foreligger brudd på Brukervilkårene, for eksempel ved misbruk av tjenesten, slik som, men ikke begrenset til, overføring av data i strid med gjeldende lovgivning, tredjeparts tilgang til en App-brukers personlige profil, bruk av Produktet i strid med disse Brukervilkårene eller dersom annen rimelig grunn foreligger.

9 Brukerens ansvar

Brukerne har ansvar for de handlinger de utfører når de benytter Produktet. Bruker og Kunden forplikter seg til å holde No Isolation skadesløs for krav fra tredjeparter på grunn av Brukerens bruk av Produktet i strid med Brukervilkårene. Dette gjelder også bruk i strid med gjeldende lover og regler.

Skader som skyldes feil på Produktet eller skader/feil som har med dets bruk å gjøre skal umiddelbart meldes til No Isolation.


10 Produktmangler

Dersom Kunden oppdager at Produktet har mangler, må Kunden, innen rimelig tid etter at Kunden ble kjent med mangelen, sende en skriftlig reklamasjon til No Isolation. No Isolations standard reklamasjonsskjema finner du på våre nettsider: Angrerettskjema. Reklamasjoner knyttet til mangler på Produkter må i alle tilfeller meddeles No Isolation innen fem (5) år etter at Kunden mottok Produktet. Dersom mangelen skyldes en produktfeil, og dersom Kunden er en forbruker, har Kunden krav på alle de rettigheter som følger av forbrukerkjøpsloven.

11 Ansvarsbegrensning

No Isolation er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade, med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet fra No Isolations side, eller det følger av ufravikelig lov at No Isolation er ansvarlig.

No Isolations ansvar overfor Kunden og Brukeren er begrenset til det beløp Kunden har betalt til No Isolation for Produktet, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

Utover det som følger av denne klausul 11, er ikke No Isolation ansvarlig for økonomisk tap Kunden og/eller Brukeren måtte lide som følge av bruk av Produktet. Produktet brukes på eget ansvar og tilbys Kunden som det er.

12 Oppdatering og vedlikehold

Produktets software oppdateres jevnlig og automatisk, så lenge Skjermen er tilknyttet strøm og internett. Ved oppdateringer av hardware kan Skjermen leveres til No Isolation, Trondheimsveien 2, 0560 Oslo. Kunden vil bli fakturert for oppdateringen av hardware, med mindre annet er avtalt med No Isolation. Brukeren må under ingen omstendighet utføre reparasjoner eller endringer på Produktet, men må umiddelbart gi No Isolation beskjed om det oppstår driftsforstyrrelser eller annet som tilsier at reparasjon er nødvendig. No Isolation fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader Produktet blir påført ved Brukers egne reparasjonsarbeider.

No Isolation forbeholder seg retten til å foreta nødvendig vedlikehold på Produktet. No Isolation vil tilstrebe å utføre slikt vedlikehold uten unødig forstyrrelse for Brukerne. No Isolation skal ikke holdes ansvarlig for eventuell manglende tilgang til Produktet som følge av nødvendig vedlikehold eller oppdateringer.

13 Immaterielle rettigheter

Produktets innhold samt tilhørende opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter tilhører No Isolation og er No Isolations eiendom. Brukere er ansvarlig for at deres bruk av Produktet ikke er i strid med No Isolations immaterielle rettigheter.

Kunden eller Brukeren kan gi forslag, kommentarer til forbedringer eller funksjonalitet eller annen tilbakemelding («Tilbakemelding») til No Isolation med hensyn til Produktet eller andre immaterielle rettigheter som tilhører No Isolation. Tilbakemeldingene tas til vurdering av No Isolation, men No Isolation er ikke under noen omstendighet forpliktet til å endre Produktet basert på slike Tilbakemeldinger. Ved at Kunden eller Brukeren gir slike Tilbakemeldinger, anerkjenner Kunden eller Brukeren at No Isolation gis fullt eierskap til slike Tilbakemeldinger, både materielle og immaterielle, og at det ikke skal svares vederlag av noe slag for slike Tilbakemeldinger, verken på tidspunktet for Tilbakemeldingen eller i fremtiden.

14 Force Majeure

No Isolation er ikke ansvarlig overfor Kunden eller Brukeren for forsinket oppfyllelse av eller for mangel på oppfyllelse av sine forpliktelser etter denne Avtalen, helt eller delvis, dersom slik forsinkelse eller manglende oppfyllelse er forårsaket av offentlig regulering, brann, streik, lockout, eksport- eller importforbud eller et annet lignende forhold som No Isolation ikke med rimelighet kan forventes å ha kontroll over og som derfor utgjør en force majeure-hendelse. Forsinkelser i å oppfylle forpliktelser grunnet en force majeure-hendelse skal automatisk forlenge fristen for å oppfylle slike forpliktelser i en periode som tilsvarer varigheten av en slik force majeure-hendelse.

15 Endringer i Brukervilkårene

No Isolation kan endre Brukervilkårene. Det er Brukers ansvar å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende Brukervilkårene, men gjøres det vesentlige endringer, vil Brukeren bli varslet. Dersom Brukeren fortsetter å benytte seg av Produktet etter at en endring er gjort, anses Brukerne for å ha akseptert endringen(e).

De til enhver tid gjeldende brukervilkårene finnes på våre nettsider: Brukervilkår for Komp.

16 Angrerett

Dersom Kunden er forbruker har Kunden rett til å gå fra denne avtalen innen fjorten (14) dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper fjorten (14) dager etter den dag Kunden eller en annen tredjemann enn transportøren, som Kunden har utpekt, får Produktet i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du innen angrefristen utløper underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra Avtalen, f.eks. ved e-post til support@noisolation.com eller i et brev sendt med post til adressen nedenfor.

No Isolation AS

Trondheimsveien 2, 0560 Oslo

Kunden kan også benytte angreskjemaet som finnes på våre nettsider: Angrerettskjema (NO, SE, DK, FI).

Dersom Kunden går fra denne Avtalen, skal No Isolation tilbakebetale alle betalinger mottatt fra Kunden, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest fjorten (14) dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Tilbakebetalingen vil bli foretatt med samme betalingsmiddel som Kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Kunden vil ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Kunden er ansvarlig kun for en eventuell reduksjon i Produktets verdi som skyldes en annen håndtering av Produktet enn den som er nødvendig for å fastslå dets art, egenskaper og funksjon. No Isolation forbeholder seg retten til å avvente tilbakebetalingen til Produktet er returnert, eller til No Isolation besitter tilstrekkelig dokumentasjon på at Produktet er sendt tilbake.

Kunden bærer de direkte kostnadene ved å returnere Produktet. For å motta full refusjon skal Produktet være i lik stand som den ble mottatt av Kunden, uten mangler eller synlige merker, når den mottas i retur hos No Isolation.

17 Tvister

Avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår enighet om en løsning gjennom forhandlinger skal tvisten løses ved de ordinære domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting.


TRY & BUY PROGRAM TERMS

These Try & Buy Program Terms (“Program Terms”) govern the provision and your (“You” or “Customer”) use of Products as defined in [...] provided by No Isolation AS, Trondheimsveien 2, 0560 Oslo, Org.No. 815 716 272 (“Supplier”).

1. PURPOSE.
Supplier may provide you with hardware and software products (“Products”) as quoted by Supplier at no charge. You have a non-transferable right to use, perform and execute the Products and Services solely for internal evaluation and testing purposes in a secure, non-production environment (“Purpose”) as further set forth herein. You shall not, and shall not offer to, lease, sublicense, encumber, sell, assign or otherwise transfer or dispose of the Products, or move the Products from the original ship-to location.

4. EVALUATION PERIOD.
The “Evaluation Period” begins five (5) days after the Products are shipped and will continue for ninety (90) days unless terminated in writing prior to that time in compliance with section 9 below. Upon the order you’ll receive an invoice for the for the Product. Your credit card will automatically be charged the invoice amount seven (7) days after the end of the Evaluation Period, unless You return the Products in accordance with Supplier’s instructions in good condition, reasonable wear and tear excluded, within 7 days after expiration or termination of the Evaluation Period. It is Your responsibility to ensure timely payment of the aforementioned invoice if the payment cannot be processed via the credit card registered upon the order.

5. TITLE AND RISK OF LOSS
.
Title to the hardware Products (except for the software provided with such hardware) shall remain with Supplier until Customer has paid the purchase price in accordance with Section 4(b) above. However, title to any software will always remain with Supplier or the applicable licensor(s) (your rights are subject to license). The risk of loss and damage to the Products shall be with Customer while in Customer’s possession. Customer shall maintain reasonable insurance coverage for the Products until returned to Supplier.

7. LIMITATION OF LIABILITY.
Supplier is not liable for any direct or indirect loss or damage, unless caused intentionally or by gross negligence on the part of Supplier. Supplier is not responsible for any further financial losses the Customer and/or user of the Products may suffer as a result of using the Product. The Product is provided on an “as is” basis and is used on Customer’s own risk.

8.
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.
The content of the Product as well as all associated copyrights and other intellectual property rights is the sole property of Supplier. Customer is responsible for ensuring that use of the Product is in compliance with Supplier’s intellectual property rights.

9. TERMINATION AND DATA BACKUP AND REMOVAL.
Either party may terminate these Program Terms at any time upon written notice. Upon termination, Customer shall promptly return the Products as directed by Supplier. At any time, Supplier may require that the Products be returned. As directed by Supplier, Customer shall promptly cease all use and provide written notice certifying destruction of software (including copies) to Supplier. Before returning the Product, you must backup and remove any data from the Product prior to returning it to Supplier. Under no circumstances will Supplier be liable for any loss of data and for any costs associated with data restoration.

10.
GOVERNING LAW.
These Program Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of Norway. Any dispute which the Parties fail to resolve amicably within a reasonable period of time may be brought before the ordinary courts of Norway. The Parties submit to the exclusive jurisdiction of Oslo District Court.