No Isolation

Applikasjonsvilkår

No Isolation, organisasjonsnummer 815 716 272, tilbyr et produkt og en tjeneste beregnet på langtidssyke barn og unge. Produktet består av en avatar («AV1»), og en applikasjon («Applikasjonen») som sammen utgjør produktet («Produktet»). Formålet med Produktet er at langtidssyke barn og unge skal kunne delta, så godt som mulig, i daglige aktiviteter med sine venner og medelever. Vennene til barnet vil eksempelvis ha AV1 med seg på tur, i klasserommet eller på en fotballkamp. Samtidig kan barnet følge med på hva vennene gjør fra barnets nettbrett eller smarttelefon gjennom overføring av lyd og bilde til Applikasjonen og lyd til AV1. Overføringen skjer gjennom Applikasjonen. Applikasjonen fungerer slik at det ikke lagres bilde og lyd noe sted. Videre vil det kun være barnet som kan logge seg på for å bruke Produktet.

Dette dokumentet utgjør brukervilkårene for Applikasjonen («Avtalen» eller «Applikasjonsvilkårene»).

Brukeren av Produktet er barn og deres foreldre/foresatte («Bruker»). Applikasjonsvilkårene er bindende for alle Brukere.

De personopplysninger som oppgis til No Isolation blir behandlet i samsvar med gjeldende lover for personvern. For mer info om vår behandling av personopplysninger, se Personvern.

Det er barnet som skal opprette bruker i Applikasjonen. Foreldre, foresatte, helsemedarbeidere eller andre omsorgspersoner skal ikke ha tilgang til å logge seg på barnets bruker eller følge med på skjermen når barnet benytter seg av Produktet, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Bruker og utdanningsinstitusjonen eller annen enhet hvor AV1 befinner seg.

Barnet må ved registrering kun oppgi korrekte opplysninger om seg selv. Barnet registrerer AV1 i Applikasjonen med et nøkkelord første gang. Dette nøkkelordet deaktiveres etter første bruk. Videre fyller barnet inn sin fødselsdato og velger en personlig 4-sifret PIN-kode som brukes for å låse opp Applikasjonen hver gang den skal brukes. Det er kun barnet som skal ha tilgang til denne PIN-koden, og den må oppbevares på et trygt sted.

Med rimelig varsel kan No Isolation kreve at barnet endrer PIN-kode. Dersom det mistenkes at den personlige PIN-koden benyttes av en annen, må barnet umiddelbart bytte PIN-kode.

Med mindre Avtalen termineres tidligere i henhold til denne Avtalen, skal Avtalen gjelde fra dato for nedlasting av Applikasjonen og skal vare frem til Applikasjonen slettes av Brukeren.

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til Avtalen, og slikt mislighold ikke rettes opp innen tretti (30) dager etter skriftlig varsel fra den annen part, kan den andre parten heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

No Isolation forbeholder seg retten til å gjøre Produktet utilgjengelig for Bruker dersom Applikasjonsvilkårene ikke etterleves. Det ligger til No Isolations diskresjonære myndighet å bestemme slik utestengelse, men Bruker har rett til en begrunnelse fra No Isolation for avgjørelsen. No Isolation påtar seg ikke noe økonomisk ansvar i så henseende. No Isolation har videre rett til å si opp denne Avtalen dersom det foreligger brudd på Applikasjonsvilkårene, for eksempel ved misbruk av tjenesten, slik som, men ikke begrenset til, at det tas skjermbilder, skjermopptak og skjermdeling, at flere Brukere benytter samme bruker i Applikasjonen, at andre enn Brukeren og eventuelle autoriserte tredjepersoner gis tilgang til skjermen når Produktet er i bruk eller dersom annen rimelig grunn foreligger.

Brukerne har ansvar for de handlinger de utfører når de benytter Produktet. Bruker forplikter seg til å holde No Isolation skadesløs for krav fra tredjeparter på grunn av Brukerens bruk av Produktet i strid med Applikasjonsvilkårene. Dette gjelder også bruk i strid med gjeldende lover og regler.

Skader som skyldes feil på Produktet eller skader/feil som har med dets bruk å gjøre skal umiddelbart meldes til No Isolation.

Utover det som følger av denne Avtalen, skal ikke No Isolation holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade, med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet fra No Isolations side, eller det følger av ufravikelig lov at No Isolation er ansvarlig.

No Isolations ansvar overfor Brukeren er begrenset til det beløp Brukeren har betalt til No Isolation for Produktet, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

Utover det som følger av denne klausul 7, er ikke No Isolation ansvarlig for økonomisk tap Brukeren måtte lide som følge av bruk av Produktet. Produktet brukes på eget ansvar og tilbys Brukeren som det er.

Produktets software oppdateres jevnlig og automatisk. Ved oppdateringer av hardware kan Produktet leveres til No Isolation. Produktet sendes til den enhver tid gjeldende adresse på No Isolations hjemmesider. Brukeren vil bli fakturert for oppdateringen av hardware, med mindre annet er avtalt med No Isolation. Brukeren må under ingen omstendighet utføre reparasjoner eller endringer på Produktet, men må umiddelbart gi No Isolation beskjed om det oppstår driftsforstyrrelser eller annet som tilsier at reparasjon er nødvendig. No Isolation fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader Produktet blir påført ved Brukers egne reparasjonsarbeider.

No Isolation forbeholder seg retten til å foreta nødvendig vedlikehold på Produktet. No Isolation vil tilstrebe å utføre slikt vedlikehold uten unødig forstyrrelse for Brukeren. No Isolation skal ikke holdes ansvarlig for eventuell manglende tilgang til Produktet som følge av nødvendig vedlikehold eller oppdateringer.

Produktets innhold samt tilhørende opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter tilhører No Isolation og er No Isolations eiendom. Brukere er ansvarlig for at deres bruk av Produktet ikke er i strid med No Isolations immaterielle rettigheter.

Brukeren kan gi forslag, kommentarer til forbedringer eller funksjonalitet eller annen tilbakemelding («Tilbakemelding») til No Isolation med hensyn til Produktet eller andre immaterielle rettigheter som tilhører No Isolation. Tilbakemeldingene tas til vurdering av No Isolation, men No Isolation er ikke under noen omstendighet forpliktet til å endre Produktet basert på slike Tilbakemeldinger.  Ved at Brukeren gir slike Tilbakemeldinger, anerkjenner Brukeren at No Isolation gis fullt eierskap til slike Tilbakemeldinger, både materielle og immaterielle, og at det ikke skal svares vederlag av noe slag for slike Tilbakemeldinger, verken på tidspunktet for Tilbakemeldingen eller i fremtiden.

No Isolation skal ikke være ansvarlig overfor Brukeren for forsinket oppfyllelse av eller for mangel på oppfyllelse av sine forpliktelser etter denne Avtalen, helt eller delvis, dersom slik forsinkelse eller manglende oppfyllelse er forårsaket av offentlig regulering, brann, streik, lockout, eksport- eller importforbud eller et annet lignende forhold som No Isolation ikke med rimelighet kan forventes å ha kontroll over og som derfor utgjør en force majeure-hendelse. Forsinkelser i å oppfylle forpliktelser på grunn av en force majeure-hendelse skal automatisk forlenge fristen for å oppfylle slike forpliktelser i en periode som tilsvarer varigheten av en slik force majeure-hendelse.

No Isolation kan endre Applikasjonsvilkårene. Det er Brukers ansvar å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende Applikasjonsvilkårene, men gjøres det vesentlige endringer, vil Brukeren bli varslet. Dersom Brukeren fortsetter å bruke Produktet etter at en endring er gjort, anses Brukeren for å ha akseptert endringen(e).

De til enhver tid gjeldende Applikasjonsvilkårene finnes på Brukervilkår for AV1-appen.

Avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår enighet om en løsning gjennom forhandlinger, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting.